546-0404/01 – Pedology (PEDBI)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge rendered after the end of the course: The student will be teaching the basics of soil as part of the ecosystem and its environmental component. Teaching builds on geological subjects (geology, mineralogy and petrography) and establishes a foundation for studying other subjects such Remediation Technologies, Environmental Risk, Monitoring Systems. Skills rendered after completion of the course: After completing the course the student should control the pedogenic rocks, weathering and pedogenic processes, soil composition, mineral phases in soils, organic matter in soil and basic soil properties.

Teaching methods

Lectures

Summary

The course introduces the basics of soil science as part of the ecosystem and its environmental components. Teaching builds on geological subjects (geology, mineralogy and petrography) and forms the basis for the study of soil protection. Teaching is focused on pedogenic rocks, weathering and pedogenic processes, soil composition, mineral phases in soils, organic matter in soil and basic soil properties (physical and chemical). The course introduces the fundamentals of soil classification Republic (according to Unified soil classification system.

Compulsory literature:

1] Brady, N.C., Weil, R.R. The nature and properties of soils. Prentice-Hall, Upper Saddle River. 740 s. 1996. [2] Kuntze H., Roeschmann G., Schwerdtfeger G. Bodenkunde. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 5.vydání, 424 s. 1994.

Recommended literature:

Tan, K. H. (2005): Soil sampling, preparation, and analysis. 2nd ed.. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2005 - 623 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Půdotvorné faktory. Zvětrávací procesy a půdotvorné procesy. Minerální fáze a anorganické složky v půdách. Humus a procesy humifikace. Přírodní organické látky v půdách. Půdní skladba. Zrnitostní složení půd, jeho určování a používané klasifikace. Barva půd. Chemické složení půd a chemické vlastnosti půd. Půdní sorpční komplex a sorpční vlastnosti půd. Biologická složka půd, půdní organismy. Půdní voda, hydrolimity, měření vlhkosti. Půdní vzduch. Diagnostické půdní horizonty. Principy klasifikace půd a srovnání různých klasifikačních systémů. Současná klasifikace půd založená na klasifikaci FAO - UNESCO. Půdní typy, jejich vlastnosti a rozšíření v přírodě. Vztahy mezi půdními typy v krajině. Půdní katéna. Horizontální a vertikální půdní pásmovitost. Paleopedologie. Půda a ekologická stabilita krajiny. Vzorkování a analýzy půd, půdní vody a půdního vzduchu. Půdní mapy. Cvičení: Laboratorní cvičení - stanovení základních vlastností zemin. Půdní mapy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner