546-0407/01 – Ekologie krajiny (EkKrB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Systémy rozhodování v péči o krajinu.

Vyučovací metody

Anotace

Základní principy krajinné ekologie. Typologie krajiny,gradient úprav krajiny. Struktura krajiny. Dynamika krajiny – přírodní a socioekonomické faktory vývoje krajiny. Hospodaření v krajině a jeho vlivy na krajinu. Ekologická rovnováha krajiny. Hodnocení funkčnosti krajiny. Krajinné plánování. Základy dendrologie.

Povinná literatura:

1.Forman, R.T.T. – Gordon, M.: Krajinná ekologie. Academia Praha, 1993. 2.Gojda, M.: Archeologie krajiny – vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia Praha, 2000. 3.Kubeš, J.: Plánování venkovské krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. 4.Metodika hodnocení krajinného rázu. MŽP ČR. 1999. 5.Metodika krajinářského vyhodnocení pro územně - plánovací dokumentaci, MŽP ČR. 1997. 6.Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. 7.Stalmachová, B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu (týdny v semestru): 1. Pojmy krajina, krajinná ekologie - definice, vznik a zařazení vědního oboru mezi přírodní vědy, systémové pojetí krajiny- dimenze krajiny. 2. Krajinná struktura, složky krajinné struktury (enklávy, koridory, matrice), charakteristiky, související s těmito kategoriemi - typy krajinného uspořádání. Sídelní struktury 3. Chování krajiny - toky a ekologické vztahy, sítě vztahů, krajinná struktura jako ekologický faktor (spojitost x izolovanost, diverzita x fragmentace). 4. Dynamika dějů v krajině, změna a vývoj - moderní ekologické teorie promítnuté do souvislostí krajinné ekologie (teorie ostrovní biogeografie, teorie metapopulací, teorie zdrojů a propadů). 5 Paměť krajiny. Studium kulturní krajiny v historické perspektivě. Význam pro současnost. 7. Ekologická únosnost krajiny. Hodnocení funkčnosti krajiny. 8. Krajinný ráz. Ochrana krajiny a krjainných segmentů. Metodiky hodnocení krajinného rázu. 9. Krajinné plánování. Principy, postupy, význam a využití. 10. Územní systémy ekologické stability. Metodologie a význam. 11. Aplikace krajinné ekologie, krajinné hodnocení pro plánování a řízení krajiny (územní plánování, krajinné plánování). 12. Antropocentrický a biocentrický přístup ke krajinnému hodnocení, účel a charakter krajinného hodnocení, nástin aplikačních metod a přístupů (LANDEP, ÚSES, použití modelů, mapy, metody GIS). 13. Trvale udržitelný rozvoj. Cvičení formou seminářů: 1. Názorné ukázky krajinné struktury (letecké snímkování, diapozitivy), sestavení jednoduché tematické mapy krajinné struktury jako jednoho z podkladů krajinného hodnocení. 2. Ukázky zapojení pracoviště na řešení krajinně ekologické problematiky v podobě konkrétních vědeckých úkolů, grantů a rezortních požadavků Ministerstva životního prostředí ČR. 3. Zpracování vlastního programu - krajinářské hodnocení vybraného území, ústní prezentace výsledků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku