546-0407/01 – Landscape Ecology (EkKrB)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Man and Landscape, landscape management.

Teaching methods

Summary

Basic principles of Landscape Ecology. Landscape typology. Structure of the Landscape. Development of the landscape. Agriculture, Forestry and Industry - influences of the landscape. Ecological balance of the landscape. Landscape Planning. Dendrology.

Compulsory literature:

Sarah E. Gergel and Monica G. Turner: Learning Landscape Ecology: A Practical Guide to Concepts and Techniques © Springer-Verlag 2001

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu (týdny v semestru): 1. Pojmy krajina, krajinná ekologie - definice, vznik a zařazení vědního oboru mezi přírodní vědy, systémové pojetí krajiny- dimenze krajiny. 2. Krajinná struktura, složky krajinné struktury (enklávy, koridory, matrice), charakteristiky, související s těmito kategoriemi - typy krajinného uspořádání. Sídelní struktury 3. Chování krajiny - toky a ekologické vztahy, sítě vztahů, krajinná struktura jako ekologický faktor (spojitost x izolovanost, diverzita x fragmentace). 4. Dynamika dějů v krajině, změna a vývoj - moderní ekologické teorie promítnuté do souvislostí krajinné ekologie (teorie ostrovní biogeografie, teorie metapopulací, teorie zdrojů a propadů). 5 Paměť krajiny. Studium kulturní krajiny v historické perspektivě. Význam pro současnost. 7. Ekologická únosnost krajiny. Hodnocení funkčnosti krajiny. 8. Krajinný ráz. Ochrana krajiny a krjainných segmentů. Metodiky hodnocení krajinného rázu. 9. Krajinné plánování. Principy, postupy, význam a využití. 10. Územní systémy ekologické stability. Metodologie a význam. 11. Aplikace krajinné ekologie, krajinné hodnocení pro plánování a řízení krajiny (územní plánování, krajinné plánování). 12. Antropocentrický a biocentrický přístup ke krajinnému hodnocení, účel a charakter krajinného hodnocení, nástin aplikačních metod a přístupů (LANDEP, ÚSES, použití modelů, mapy, metody GIS). 13. Trvale udržitelný rozvoj. Cvičení formou seminářů: 1. Názorné ukázky krajinné struktury (letecké snímkování, diapozitivy), sestavení jednoduché tematické mapy krajinné struktury jako jednoho z podkladů krajinného hodnocení. 2. Ukázky zapojení pracoviště na řešení krajinně ekologické problematiky v podobě konkrétních vědeckých úkolů, grantů a rezortních požadavků Ministerstva životního prostředí ČR. 3. Zpracování vlastního programu - krajinářské hodnocení vybraného území, ústní prezentace výsledků.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner