546-0409/02 – Water Protection (OV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subjetc includes topics as the protection of the amount and quality of surface and ground water from the technical and legislative solution. Purpose and importance, factors influencing water sources in the Czech Republic, posibilities to increase the amount and quality of ground water, water uptakes and use, water recources balance, development of the amount and quality of water. The aim of the course is to acquaint students with water protection. Explain the principles of legal and technical protection of water, protection of water quantity and quality. The coursThe aim of the course is to acquaint students with water protection. Explain the principles of legal and technical protection of water, protection of water quantity and quality. The course includes protection of water resources and waterworks, waste water discharge, accidental water pollution and legislative water protection.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subjetc includes topics as the protection of the amount and quality of surface and ground water from the technical and legislative solution. Purpose and importance, factors influencing water sources in the Czech Republic, posibilities to increase the amount and quality of ground water, water uptakes and use, water recources balance, development of the amount and quality of water.

Compulsory literature:

Punčochář P.: Zákon o vodách s komentářem,Sondy,2004-11-05 Chaloupka V.: Zákon o vodovodech a kanalizacích,Sondy,2003 Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu Zákon o ochraně ZPF,zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o odpadech, stavební zákon Tchobanoglous, G.: Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. Metcalf and Eddy, Inc., 1991.

Recommended literature:

Czech Laws in English, 254/2001 Sb. Czech environmental regulations

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět se zabývá problematikou ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, z hlediska technického a legislativního řešení. 1. Ochrana vod - účel a význam, organizační zabezpečení a prameny právní úpravy v ČR a Evropské unii. 2. Členění vod a jejich charakteristika, základní povinnosti pro nakládání s vodami, zabezpečení nemovitostí vodou a odvádění a zneškodňování odpadních vod, obecné nakládání s vodami. 3. Nakládání s povrchovými a podzemními vodami, druhy, účel, doba, platnost, měření odebraných vod a další povinnosti subjektů, které realizují nakládání s vodami. 4. Vyjádření a souhlas jako nástroj ochrany vod, právní povaha, podklady řízení, forma a závaznost těchto institutů, povolení k některým činnostem. 5. Vodní díla-definice, druhy, umisťování, povolování a kolaudace těchto staveb, provozní a manipulační řády. 6. Závadné, nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky, nakládání s ropnými látkami, havárie na povrchových a podzemních vodách, plány opatření pro případy havárií, znečištění v zemědělství. 7. Jakost povrchových a podzemních vod, hodnocení jakosti, výpočet ovlivnění, vodní bilance. 8. Ochrana vodních zdrojů, ochranná pásma, omezení v ochranných pásmech, stanovování pásem a jejich změny, popř. zrušení, chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 9. Citlivé oblasti, zranitelné oblasti - pojem, úprava, důsledky jejich vyhlašování a jejich velikost v ČR a EU. 10. Podpora života ryb, vody pro koupání - definice, důsledky jejich vyhlašování, důvody vyhlašování a jejich velikost v ČR a EU. 11. Vodní toky - definice, správa vodních toků, povinnosti správců, vlastníků pozemků a nemovitostí, správa povodí. 12. Ochrana před povodněmi, povodňové plány, povodňové prohlídky, hlásná a hlídková činnost, organizace povodňové ochrany v ČR. 13. Vodoprávní řízení a vodoprávní evidence jako nástroje ochrany vod, sankce na úseku ochrany vod. 14. Plánování v oblasti vod (plány hlavních povodí, plány oblastí povodí), směrný vodohospodářský plán, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, VH koncepce České republiky po vstupu do EU. 15. ochrana vod a ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny, odpady, EIA a její funkce v ochraně vod.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2007/2008 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.