546-0409/06 – Ochrana vod (OV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá problematikou ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to z hlediska technického a legislativního řešení. Účel a význam ochrany vod, její organizační zabezpečení, obecné nakládání s vodami, nakládání s vodami, vodní díla. Instituty ochrany vod (vyjádření,souhlas,povolení). Závadné látky,nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky. Obecná a speciální ochrana vod (vodní zdroje, přirozená akumulace vod, citlivé a zranitelné oblasti, podpora života ryb, vody pro koupání a pro vodárenské účely). Vodní toky a ochrana před povodněmi. Vodoprávní řízení a evidence. Plánování v oblasti vod,vodní bilance. Ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny, odpady, EIA.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s ochranou vod, vysvětlit zásady právní a technické ochrany vody, ochranu množství a kvality vody. Předmět obsahuje ochranu vodních zdrojů a vodních děl, vypouštění odpadních vod, havarijní znečištění vod a legislativní ochranu vod.

Povinná literatura:

SYNÁČKOVÁ, M. Čistota vod. Praha: ČVUT, 1994. ISBN 80-01-0183-X Platné technické normy (ČSN,TNV,ČSN-EN,ČSN-ISO), platné koncepční materiály v oblasti plánování vod FILDÁN, Z. Příručka pro oblast životního prostředí: Chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, nakládání s obaly, integrovaná prevence - EMS (ISO 14001). Tachov: Envi Group, 2016 METCALF, L., H. P. EDDY a G. TCHOBANOGLOUS. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse. New York: McGraw-Hill, 2004, 1819 s. ISBN 007124140X

Doporučená literatura:

www.cenia.cz www.ochranavod.cz www.vitejtenazemi.cz Czech Laws in English, 254/2001 Sb., Czech Environmental Regulations

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Kontrola přípravy na laboratorní cvičení a při průběžném odevzdávání protokolů z laboratorních cvičení. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrana vod, účel a význam, obecná a speciální ochrana vod, právní ochrana vod v České republice. 2. Zákon o vodách, účel a předmět zákona, základní povinnosti pro nakládání s vodami. 3. Povrchové a podzemní vody, podmínky, práva a povinnosti k nakládání s vodami. 4. Vyjádření a souhlas jako nástroj ochrany vod, stavební povolení k vodním dílům. 5. Vodní díla, druhy vodních děl, povinnosti při technicko-bezpečnostním dohledu, provozní a manipulační řády. 6. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, chráněná území pro akumulaci vod, podzemní vody. 7. Ochranná pásma vodních zdrojů, zásady pro jejich stanovení, citlivé oblasti povrchových vod. 8. Ochrana jakosti vod, odpadní vody, druhy odpadních vod, legislativní podmínky pro jejich vypouštění. 9. Závadné látky ve vodách, charakter znečištění, zvlášť nebezpečné látky dle zákona o vodách. 10. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových, povolení k vypouštění, emisní standardy. 11. Nakládáni se závadnými látkami, náležitosti havarijních plánu, havárie a jejich zneškodňování. 12. Havarijní zhoršení jakosti vod, znečištění ropnými látkami, způsoby sanace. 13. Ochrana vod, ovlivňování oběhu vody, odtokové poměry, vodní bilance a její sestavení. 14. Výkon státní správy v ochraně vod, Česká inspekce životního prostředí, přestupky a správní delikty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina THV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku