546-0411/01 – Toxikologie (Tox)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je, aby student získal přehled v základech toxikologie. Posluchač se po absolvování předmětu orientuje v základech obecné a experimentální toxikologie, zná toxické účinky vybraných látek, včetně mechanismu jejich působení a možností omezení rizika či následků intoxikace.

Vyučovací metody

Anotace

Interakce škodlivin s živým organismem, biotransformace xenobiotik. Přehled toxikologie anorganických a organických látek. Ekotoxikologické testování a hodnocení látek a odpadů. Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů. Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR. Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací.

Povinná literatura:

1. PICKA, Karel, MATOUŠEK, Jiří. Základy obecné a speciální toxikologie. Sv. 28. 1. vyd. Ostrava: VŠB, 1996. 103 s. [Vydáno v rámci projektu Services for Universities, program PHARE]. ISBN 80-85368-91-9. 2. MATRKA, Miroslav, RUSEK, Vlastimil. Průmyslová toxikologie: Úvod do obecné a speciální toxikologie [MATRKA, 1998]. 3. opr. vyd. Pardubice: VŠCHT, 1998. 157 s. r98U. ISBN 80-7194-131.

Doporučená literatura:

1. PALEČEK J., LINHART I., HORÁK J.: Toxikologie a bezpečnost práce. VŠCHT Praha (1999). 2. Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách; novela č. 345/2005 Sb. 3. Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví 4. TICHÝ, M., Toxikologie pro chemiky. Universita Karlova, Praha, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast v hodinách při diskusi, klasifikovaný zápočet student získá na základě vypracované seminární práce a její prezentaci. Kombinovaná forma studia: Konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Současné pojetí toxikologie, historie, rozdělení toxikologie, charakteristika oborů. Pojem toxikologie v širším kontextu přírodních věd, vymezení základních pojmů, historie. 2. Definice pojmů. Toxická látka a toxicita. Toxické účinky (charakteristika, vyjádření). Klasifikace jedů a jejich působení na organismus. Expozice. 3. Dávka (vztah dávka a účinek). Interakce mezi toxickými látkami. Faktory ovlivňující toxický účinek. 4. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny. Biotransformace (princip, fáze, faktory ovlivňující biotransformaci). 5. Toxokinetika - interakce toxické látky s organismem (primární kontakt, absorpce, distribuce a transport toxické látky v organismu, exkrece). 6. Toxikologie na úrovni molekul a buněk. Mechanismus průniku toxické látky přes biomembránu. Účinky škodlivin na orgánové úrovni (mechanismus, projevy účinku, příklady látek). 7. Mutageneze, karcinogeneze, reprodukční a vývojová toxicita. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity. 8. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností prvků a anorganických sloučenin. 9. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností organických sloučenin. 10. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami 11. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři. 12. – 13. Ekotoxikologie 14. Současná problematika životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.