546-0414/02 – Doprava a životní prostředí (DaŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA379 Ing. Michaela Hrabcová
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
NIM0010 Ing. Tomáš Nimráček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy dopravního stavitelství, s legislativou v oblasti dopravy a s dopady jednotlivých dopravních systémů (silniční a železniční doprava, letecká a vodní doprava) na životní prostředí. Podrobně je uvedena problematika snižování emisí u zážehových spalovacích motorů a oblast alternativních paliv a pohonů automobilů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Doprava ovlivňuje velmi silně kvalitu životního prostředí. Předmět zahrnuje všechny běžné dopravní systémy, které jsou používány v České republice. Posluchač je seznámen s energetickými a ekonomickými aspekty jednotlivých dopravních systémů a se základy v oblasti dopravních staveb. Poté jsou probírány vlivy jednotlivých dopravních systémů na životní prostředí. Zvláštní důraz je kladen na vlivy silniční dopravy na životní prostředí.

Povinná literatura:

ADAMEC, V. a kol. Doprava, zdraví a životní prostředí. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2156-9. LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU, 2009, II. doplněné vydání 2011. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6. BENCKO, V., J. PETANOVÁ, M. TUČEK. Vliv dopravních emisí na imunitu člověka. Alergie, 2006, Supplementum 2, s. 57-58. ISSN 1212-687X. PATZEK, T. W. The Real Biofuel Cycle. Berkeley: University of California, 2006. 48 p.

Doporučená literatura:

ADAMEC, V., J. DUFEK, J. JEDLIČKA a kol. Znečištění ovzduší z dopravy. Ochrana ovzduší, příloha Kompendium ochrany kvality ovzduší, část 5, 2005, roč. 17, č. 2, 27 s. ISSN 1211-0337. KAUN, M. Základy dopravních staveb. Praha: ČVUT, 1996. 101 s. DANĚK, J. Technologie dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 1999. 116 s. LAPČÍK, V. Environmental Impact Assessment of Railway Lines. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, 2003, Nr. 9, pp. 173-192. ISBN 80-7194-605-2, ISSN 1211-6610.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha dopravy ve státě a v Evropě. Druhy doprav, jejich úkoly a spolupráce. Druhy doprav a energetické výhody, ekonomická hlediska v dopravě. 2. Silniční doprava (vývoj dopravní sítě na našem území, vývoj silniční sítě). 3. Stavby silniční sítě (druhy vozovek, odvodnění silnic a dálnic, krajnice, přídavné pruhy, mosty, tunely, propusty, ekodukty). Parkoviště, zastávky a odstavné plochy. 4. Železniční doprava (vývoj železniční sítě, počátky železničního provozu na území ČR). 5. Stavby železničních tratí a jejich konstrukční prvky. Železniční spodek. Železniční svršek. Stavby kolejových tratí MHD. 6. Vliv železniční dopravy na životní prostředí. 7. Vliv silniční dopravy na životní prostředí (vývoj přepravních objemů a výkonů v osobní a nákladní dopravě, početní stavy silničních motorových vozidel v ČR, vývoj stupně motorizace, spotřeba pohonných hmot). Legislativa v oblasti emisí u silničních motorových vozidel. 8. Exhalace zážehových a vznětových spalovacích motorů a technické možnosti jejich snižování. 9. Alternativní paliva a pohony. 10.Výpočet emisí z provozu silničních motorových vozidel. Výpočet hluku ze silniční dopravy. 11.Zábor půdy - silniční a železniční síť v ČR. Posuzování koncepce dopravních sítí v České republice. 12.Letecká doprava - legislativa, stavební řešení letišť a souvisejících objektů. 13.Ochranná pásma letišť, letové okruhy letišť. Vliv letecké dopravy na životní prostředí. 14.Vodní doprava - vodní cesty v České republice (současnost a výhled). Vliv vodní dopravy na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní