546-0414/03 – Doprava a životní prostředí (DaŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy dopravního stavitelství, s legislativou v oblasti dopravy a s dopady jednotlivých dopravních systémů (silniční a železniční doprava, letecká a vodní doprava) na životní prostředí. Podrobně je uvedena problematika snižování emisí u zážehových spalovacích motorů a oblast alternativních paliv a pohonů automobilů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Doprava ovlivňuje velmi silně kvalitu životního prostředí. Předmět zahrnuje všechny běžné dopravní systémy, které jsou používány v České republice. Posluchač je seznámen s energetickými a ekonomickými aspekty jednotlivých dopravních systémů a se základy v oblasti dopravních staveb. Poté jsou probírány vlivy jednotlivých dopravních systémů na životní prostředí. Zvláštní důraz je kladen na vlivy silniční dopravy na životní prostředí.

Povinná literatura:

ADAMEC, V. a kol. Doprava, zdraví a životní prostředí. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2156-9. LAPČÍK, V. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU, 2009, II. doplněné vydání 2011. 362 s. ISBN 978-80-248-2015-6. BENCKO, V., J. PETANOVÁ, M. TUČEK. Vliv dopravních emisí na imunitu člověka. Alergie, 2006, Supplementum 2, s. 57-58. ISSN 1212-687X. PATZEK, T. W. The Real Biofuel Cycle. Berkeley: University of California, 2006. 48 p.

Doporučená literatura:

ADAMEC, V., J. DUFEK, J. JEDLIČKA a kol. Znečištění ovzduší z dopravy. Ochrana ovzduší, příloha Kompendium ochrany kvality ovzduší, část 5, 2005, roč. 17, č. 2, 27 s. ISSN 1211-0337. KAUN, M. Základy dopravních staveb. Praha: ČVUT, 1996. 101 s. DANĚK, J. Technologie dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 1999. 116 s. LAPČÍK, V. Environmental Impact Assessment of Railway Lines. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, 2003, Nr. 9, pp. 173-192. ISBN 80-7194-605-2, ISSN 1211-6610.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, ústní zkouška, vypracování semestrální práce.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních. Zpracování semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha dopravy ve státě a v Evropě. Druhy doprav, jejich úkoly a spolupráce. Druhy doprav a energetické výhody, ekonomická hlediska v dopravě. 2. Silniční doprava (vývoj dopravní sítě na našem území, vývoj silniční sítě). 3. Stavby silniční sítě (druhy vozovek, odvodnění silnic a dálnic, krajnice, přídavné pruhy, mosty, tunely, propustky, ekodukty). Parkoviště, zastávky a odstavné plochy. 4. Železniční doprava (vývoj železniční sítě, počátky železničního provozu na území ČR). 5. Stavby železničních tratí a jejich konstrukční prvky. Železniční spodek. Železniční svršek. Stavby kolejových tratí MHD. 6. Vliv železniční dopravy na životní prostředí. 7. Vliv silniční dopravy na životní prostředí (vývoj přepravních objemů a výkonů v osobní a nákladní dopravě, početní stavy silničních motorových vozidel v ČR, vývoj stupně motorizace, spotřeba pohonných hmot). Legislativa v oblasti emisí u silničních motorových vozidel. 8. Exhalace zážehových a vznětových spalovacích motorů a technické možnosti jejich snižování. 9. Alternativní paliva a pohony. 10.Výpočet emisí z provozu silničních motorových vozidel. Výpočet hluku ze silniční dopravy. 11.Zábor půdy - silniční a železniční síť v ČR. Posuzování koncepce dopravních sítí v České republice. 12.Letecká doprava: legislativa, stavební řešení letišť a souvisejících objektů. Ochranná pásma letišť, letové okruhy letišť. Vliv letecké dopravy na životní prostředí. 13.Vodní doprava: vodní cesty v České republice (současnost a výhled). Vliv vodní dopravy na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit (např. zpracováním semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních bude dohodnuta s každým studentem individuálně. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní