546-0416/01 – Fytocenologie (FytB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIE077 Mgr. Łukasz Pierzchała
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají vědomosti o složení, vzájemných vztazích, metodách a klasifikaci rostlinných společenstev. Naučí se pracovat v základních sofwarových prostředích používaných ve zpracování fytocenologických dat (TURBOVEG, JUICE, R- project, CANOCO 5).Teoretické poznatky budou procvičovány a ověřovány na terénních cvičeních.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt
Terénní práce

Anotace

Klasifikace vegetace. Fytocenóza, její hlavní znaky a prostorové vymezení. Hlavní směry a přístupy v klasifikaci vegetace. Základní principy curyšsko-montpellierské (středoevropské) fytocenologické školy a Kopeckého deduktivní metody. Význam vegetace pro hodnocení industriálního území a krajiny, vegetační mapování.

Povinná literatura:

CHYTRÝ, M., T. KUČERA a M. KOČÍ. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2010. ISBN 978-80-87457-02-3 KOPECkÝ, K., HEJNÝ, S. Ruderální společenstva bylin České republiky. Stud. Českoslov. Akad. Věd 1992/1: 1–128. KOVÁŘ, P. Geobotanika - úvod do ekologické botaniky. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0359-4 TICHÝ, L. a J. HOLT. Juice Program for Management, Analysis and Classification of Ecological Data. Brno: http://www.sci.muni.cz/botany/juice, 2006

Doporučená literatura:

NEUHÄUSLOVÁ Z., MORAVEC J., CHYTRÝ M., SÁDLO J., RYBNÍČEK K., KOLBEK J., JIRÁSEK J. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1 : 500 000. 1997. Botanický ústav AV ČR, Průhonice. NEUHÄUSLOVÁ Z., BLAŽKOVÁ D., GRULICH V., HUSOVÁ M., CHYTRÝ M., JENÍK J., JIRÁSEK J., KOLBEK J., KROPÁČ Z., LOŽEK V., MORAVEC J., PRACH K., RYBNÍČEK K., RYBNÍČKOVÁ E. , SÁDLO J. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. Academia, Praha. HAGGERTY, B. P. A S. J. MAZER. The Phenology Handbook. Santa Barbara: University of California, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální práce, diskuse

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fytocenologie - náplň, členění, postavení v systému přírodních věd. 2. Některé aktuální otázky soudobé vědy o vegetaci. 3. Klasifikace vegetace. Fytocenóza, její hlavní znaky a prostorové vymezení. 4. Hlavní směry a přístupy v klasifikaci vegetace. 5. Základní principy středoevropské fytocenologické školy. 6. Charakteristika hlavních syntaxonů (s důrazem na asociaci). 7. Kód fytocenologické nomenklatury. 8. Úvod do studia geobotanické literatury. 9. Úvod do sběru a zpracování fytocenologických dat. 10. Metodika vegetačního snímkování - výběr a tvar snímkované plochy 11. Problematika homogenity porostu. 12. Zápis vegetačního snímku. 13. Uplatnění snímkování v rámci biomonitoringu chráněných území. 14. Tabelární metoda zpracování vegetačních snímků. 15. Vegetační mapování, využití v praxi. Cvičení je zaměřeno zejména na studium následujících společenstev: mezofilní travinná společenstva, mokré louky, rašeliniště; křovinaté pláště; lužní lesy, olšiny, suťové lesy, acidofilní doubravy, dubohabřiny aj. Je zaměřeno na studium vybraných typů vegetace formu vegetačního snímkování v pracovních skupinách; následně je proveden rozbor získaných dat, zejména s ohledem na přítomnost indikačních druhů daného společenstva, variability studovaného syntaxonu, jeho významu v krajině a stupně ohrožení, včetně příp. vazby zvláště chráněných druhů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních povinné terénní exkurze, vyhodnocení dat zápočtový test zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na domluvených konzultacích Plnění dílčích úkolů - příkladů Vypracování semestrální práce Exam

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.