546-0422/01 – Landscape Sciences (NoK)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Application method for treatment landscape study.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Landscape sciences of the geography view. The type of the landscape study as antrophocentric, as biocentric conception, particular schools. Structure of landscape. Historical development of landscape in Czech republic. Methods of study landscape.

Compulsory literature:

Kolektiv autorů (1992): Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. GgÚ ČSAV, Brno. 250 s. Demek, J. (1990): Nauka o krajině. UP Olomouc, 234 s. Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s. Lipský, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině. Česká zemědělská univerzita. Praha. 71 s. (dostupné na CD).

Recommended literature:

Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Krajinná sféra a její členění. Geografický přístup studia krajiny. Zákonitosti prostorové diferenciace krajiny. Pojmy. 2. Rozdíl v pojetí krajiny krajinné ekologie. Pojmy. 3. Jednotlivé úrovně geosystémů: planetární, regionální,chorická, topická. 4. Krajina jako chorický geosystém. Vstupy a výstupy v krajině. 5. Prvky a složky krajiny a jejich přímé a nepřímé vazby. Příklady jednotlivých typů vazeb ve fungování krajiny. 6. Struktura krajiny – prostorová a časová. Dynamika krajiny. 7. Chování krajiny – krajinná sukcese. 8. Stabilita krajiny - dynamická homeostáze. 9. Kritéria hodnocení stability - kvality krajiny. Hodnocení ekologické stability krajiny podle jednotlivých metodik. Krajinný ráz. 10. Využívání krajiny (potenciál, kapacita, únosnost). 11. Péče o krajinu, krajinné plánování, krajinotvorné programy v České republice. Typy krajin na našem území a jejich studium: 12. Kulturní krajina, vznik a vývoj kulturní krajiny na našem území. 13. Přírodní krajina. 14. Antropogenní krajina. Historické podklady pro sledování vývoje krajiny. 15. Statistická data o evidenci pozemků a využívání půdního fondu (např. Tereziánský katastr, Stabilní katastr atd.) 16. Archivní materiály – např. pozemkové knihy, vodní knihy atd. 17. Grafické podklady – např. staré mapy, katastrální mapy, letecké a družicové snímky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.