546-0425/01 – Environmental Impact Assessment II. (OAVII)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The target of the subject is acquainting of students with Environmental Impact Assessment process and its application in the Czech Republic.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

Natural and anthropogenic factors are influencing environmental quality. Social, economical, and ecological aspects of assessment. Methodology of assessment among industry, power supply, mineral raw material mining, traffic systems, agriculture and environment. Environmental impact assessment. Cross- point matrix of effects, criterions catalogues – Fuller triangle. Legal form of EIA procedure in the USA, Europe and the Czech Republic. Documentation, expert’s report and public hearing according to legislation of the Czech Republic.

Compulsory literature:

BARROW, C.J. Environmental and Social Impact Assessment: an Introduction. Arnold, London 1997. ISBN: 0-340-66271-9.

Recommended literature:

1. Web sources: www.env.cz,www.cemc.cz,www.cenia.cz,http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.htm 2. Various scientific journals

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Přírodní a antropogenní faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí 2. Sociální aspekty hodnocení (sociologické aspekty, medicínsko-ekologické aspekty, demo-sociální aspekty, studie posouzení vlivů na lidské zdraví). 3. Ekonomické aspekty hodnocení. Ekologické aspekty hodnocení. 4. Hodnocení interakcí průmyslu a životního prostředí. 5. Hodnocení interakcí dopravních systémů a životního prostředí. Hodnocení vlivů obchodních komplexů na životní prostředí. 6. Hodnocení interakcí zemědělství a životního prostředí. 7. Způsoby a metody predikce impaktu. 8. Určování hodnot relativní důležitosti parametrů metodou párového porovnání podle D. Fullera. 9. Určování hodnot kvalitativních multiplikátorů. 10. Metoda totálního ukazatele kvality prostředí. 11. Základní katalog kritérií a ukazatelů pro posouzení impaktu. 12. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v zahraničí. 13. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. 14. Průběh posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu platné legislativy. Oznámení, dokumentace a posudek ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 15. Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí v České republice (případové studie). Cvičení: Cílem cvičení je prohloubení poznatků z přednáškové činnosti. Formy cvičení jsou jak seminární, kdy je nastolen určitý problém z oblasti posuzování vlivů staveb, činností, technologií a záměrů na životní prostředí, který je posléze posluchači řešen, tak výpočetní. Výpočetní forma cvičení bude především zaměřena na: · Určování hodnot relativní důležitosti parametrů dle D. Fullera. · Metodu totálního ukazatele kvality prostředí. · Stanovení výhledové intenzity dopravy na komunikacích. · Výpočet emisí z provozu silničních motorových vozidel. · Výpočet hluku z dopravy dle příslušné metodiky. · Výpočet objemu vod odtékajících z komunikací. · Výpočet koncentrace chloridů a ropných látek ve vodách odtékajících z komunikací do vodotečí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.