546-0425/02 – Oceňování antropogenních vlivů II. (OAVII)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s procesem posuzování vlivů na ŽP (EIA) a s postupy při zpracování oznámení, dokumentací a posudků v rámci tohoto procesu. Proto jsou v úvodu studenti seznámeni s přírodními a antropogenními faktory ovlivňujícími kvalitu životního prostředí a se sociálními (sociologické aspekty, medicínsko-ekologické aspekty, demo-sociální aspekty), ekonomickými a ekologickými aspekty hodnocení. Dále jsou studenti seznámeni s metodami hodnocení impaktu na životní prostředí (křížová matice interakcí, katalogy kritérií, Fullerův trojúhelník) a s právní úpravou procesu EIA v USA, Evropě a v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přírodní a antropogenní faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí. Sociální aspekty hodnocení (sociologické aspekty, medicínsko-ekologické aspekty, demo-sociální aspekty). Ekonomické a ekologické aspekty hodnocení. Metodika hodnocení interakcí průmyslu, energetiky, těžby nerostných surovin, dopravních systémů, zemědělství a životního prostředí. Hodnocení impaktu na životní prostředí. Křížová matice interakcí, katalogy kritérií Fullerův trojúhelník. Právní úprava procesu EIA v USA, Evropě a v ČR. Dokumentace, posudek, veřejné pojednání ve smyslu platné legislativy v ČR.

Povinná literatura:

1. LAPČÍK, Vladimír. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí, ES VŠB-TU 1996. 128 s. 2. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). VŠB-TU Ostrava. HGF, IEI, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. 362 s. 3. Internet – stránky MŽP (www.env.cz), ČEÚ (www.ceu.cz), CPC ww.cpc.cz), CEMC (www.ecn.cz/cemc/), elektronická knihovna MŽP (www.env.cebin.cz)

Doporučená literatura:

1. ŘÍHA, Jan. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální analýza a EIA. Academia, Praha 1995. 348 s. 2. Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz) 3. Odborné časopisy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Přírodní a antropogenní faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí 2. Sociální aspekty hodnocení (sociologické aspekty, medicínsko-ekologické aspekty, demo-sociální aspekty, studie posouzení vlivů na lidské zdraví). 3. Ekonomické aspekty hodnocení. Ekologické aspekty hodnocení. 4. Hodnocení interakcí průmyslu a životního prostředí. 5. Hodnocení interakcí dopravních systémů a životního prostředí. Hodnocení vlivů obchodních komplexů na životní prostředí. 6. Hodnocení interakcí zemědělství a životního prostředí. 7. Způsoby a metody predikce impaktu. 8. Určování hodnot relativní důležitosti parametrů metodou párového porovnání podle D. Fullera. 9. Určování hodnot kvalitativních multiplikátorů. 10. Metoda totálního ukazatele kvality prostředí. 11. Základní katalog kritérií a ukazatelů pro posouzení impaktu. 12. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v zahraničí. 13. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. 14. Průběh posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu platné legislativy. Oznámení, dokumentace a posudek ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 15. Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí v České republice (případové studie). Cvičení: Cílem cvičení je prohloubení poznatků z přednáškové činnosti. Formy cvičení jsou jak seminární, kdy je nastolen určitý problém z oblasti posuzování vlivů staveb, činností, technologií a záměrů na životní prostředí, který je posléze posluchači řešen, tak výpočetní. Výpočetní forma cvičení bude především zaměřena na: · Určování hodnot relativní důležitosti parametrů dle D. Fullera. · Metodu totálního ukazatele kvality prostředí. · Stanovení výhledové intenzity dopravy na komunikacích. · Výpočet emisí z provozu silničních motorových vozidel. · Výpočet hluku z dopravy dle příslušné metodiky. · Výpočet objemu vod odtékajících z komunikací. · Výpočet koncentrace chloridů a ropných látek ve vodách odtékajících z komunikací do vodotečí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.