546-0428/02 – Regenerace krajiny (RegKrN)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvinout a aplikovat poznatky z krajinné ekologie, zaměřit se na rozvoj schopností studentů analyzovat, hodnotit a decizovat v rámci oboru Obnova krajiny, krajinných části, se zaměřením primárně na průmyslem ovlivněné krajinné segmenty. Znalost dřevin využitelných v procesu obnovy krajiny (v bezlistém stavu).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

1. Krajina jako komplexní útvar a systém 2. Primární, sekundární a terciární struktura krajiny 3. Krajina a čas 4. Základní funkce krajiny ve vztahu k člověku, Komplexní krajinný potenciál, Kulturní krajina, Limity zatížitelnosti krajiny, Zatížitelnost krajiny a organismů stresovými jevy, Přírodní a civilizační disturbance, Faktory poškozující a měnící krajinu 5. Proměny kulturní krajiny - Stupně antropogenní přeměny, Charakter narušených a devastovaných krajin, Degradační a regenerační procesy v krajině, Ekologie obnovy, Obnova biotopů v kulturní krajině, Sukcese, řízená sukcese, Renaturalizace a revitalizace, Zeleň v krajině - lesní a mimolesní. Produkční a mimoprodukční funkce zeleně v krajině. 6. Krajinná diagnóza a prognózování 7. Územní plánovaní a krajinné plánování 8. Pozemkové úpravy. Land Use. ÚSES. Krajinný ráz. Trvale udržitelný rozvoj v péči o krajinu. 9. Vybrané právní normy v oblasti péče o krajinu.

Povinná literatura:

http://www.uake.cz/frvs1269/index.html Stalmachová, B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. Kubeš, J.: Plánování venkovské krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. Metodika krajinářského vyhodnocení pro územně - plánovací dokumentaci, (1997), MŽP ČR. 1996. Metodika hodnocení krajinného rázu. MŽP ČR. 1999. Stalmachová, B. a kol. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. VSB-TU Ostrava. Ostrava 2012. Mikoláš, M., Bialy W. a kol. Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí. SPOLCZECH. Image Studio Ostrava 2014.

Doporučená literatura:

Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška semestrální práce, determinace druhů dřevin v bezlistém stavu (výsadbový materiál).

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce, determinace dřevin v bezlistém stavu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam sanací v procesu regenerace krajiny. Koncepce obnovy krajiny, jednotlivé fáze, podstata. 2. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně-ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. 3. Sanace při povrchovém dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. 4. Sanace při hlubinném dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. 5. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. 6. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace záměru obnovy krajiny, podklady. 7. Principy technické sanace, cíle technické sanace. 8. Biologická sanace - principy a typologie podle rekultivačního cíle. 9. Brownfields – problematika a řešení. 10. Řízená sukcese v procesu sanace krajiny. 11. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí. 12. Postupy a technologie výsadeb a výsevů rostlin v procesu sanace. 13. Dendrologie a determinace dřevin v bezlistém stavu. 14. Revitalizace tekoucích a stojatých vod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Regenerace průmyslové a těžební krajiny metody, principy obnovy, best practices, těžební a průmyslové areály v sídlech a ve volné krajině). Součástí jsou principy revitalizace vodních ploch a vodních toků a jednotlivé sanace a rekultivace – technologie, rekultivační osevní postupy.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní