546-0429/03 – Monitorovací systémy (MS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Dovedou prezentovat výsledky individuální práce a naučí se základům vyhledávání informačních pramenů a jejich zpracování ve formě rešerše.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace a monitoring polutantů. Vlivy polutantů na živé organizmy a mechanizmy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. Metody výzkumu a monitorování. Základní skupiny polutantů v jednotlivých složkách ŽP.

Povinná literatura:

HANSLÍK Eduard: Radioaktivní látky v životním prostředí, EKOMONITOR. 2012, 108 s., ISBN 978-80-86832-64-7. Projekt GMES – oficiální stránky: http://www.gmes.info/ KURFÜRST, Jiří: Kompendium ochrany kvality ovzduší. EKOMONITOR. 2008, 408 s., ISBN 978-80-86832-38-8. BURKHARD, Jiří: Kompendium sanačních technologií. EKOMONITOR. 2006, 280 s., ISBN 80-86832-15-5. PERTILE, Eva: Monitorovací systémy. CD, VŠB TU-O. Učební texty, 2010, 94 s.

Doporučená literatura:

http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi, HORA, J., BRINKE, T., VOJTĚCHOVSKÁ, E., HANZAL, V., KUČERA, Z. (eds.): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. AOPK ČR 2010 ČASOPISY, např.: Earth System Monitoring (U. S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration). KOČÍ, Vladimír: Posuzování životního cyklu – Life Cycle Assessment – LCA EKOMONITOR. 2009, 264 s., ISBN 978-80-86832-42-5 KURAŠ, Mečislav: Odpadové hospodářství. EKOMONITOR 2008. 152 s., ISBN978-80-86832-34-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kompetence studentù se odráží v prùbìžném zpracování závìrečné zprávy, která se zabývá jednotlivými zdroji zneèištìní zejména pùdy a vody. Na základě definovaných zadání studenti vypracovávají závěrečnou zprávu. Náplň je orientována především na anorganické kontaminanty ŽP.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace polutantů. Vlivy polutantů na živé organizmy a mechanizmy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. Metody výzkumu. Základní skupiny polutantů: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhličitý, freony, atmosférické aerosoly, prach, těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo), uhlovodíky a ropné znečištění, pesticidy, polycyklické aromatické uhlovodíky, chlorované polutanty (chlorované fenoly, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany) Znečištění atmosféry Znečišťující látky, emise, imise, transport a rozptyl škodlivin, zdroje znečištění z hlediska původu, rozložení a času. Primární a sekundární znečištění, hodnoty NPK, Kmax Kd. Reakce polutantů v atmosféře, fotochemické reakce. Smog oxidační a redukční. Znečištění hydrosféry Voda a její funkce, hydrologický cyklus, voda atmosférická, povrchová, podzemní, pitná, užitková a provozní. Znečišťování recipientů, odpadní vody, vody splaškové, průmyslové a komunální. Typy znečištění: ropné látky, detergenty, radioaktivní látky, anorganické a organické polutanty, umělá hnojiva, pesticidy. Znečištění pedosféry Přímé a nepřímé znečišťování, průmyslová hnojiva, biopesticidy a acidifikace, odpady. Výživa rostlin a hnojení, nadbytek živin a jejich splachy, poměr N, P a K. Chemická ochrana rostlin, neselektivní účinky, vedlejší vlivy a rezidua, přenos v potravních řetězcích. Nechemická ochrana rostlin. Ekotoxikologie Limity: nejvyšší přípustná koncentrace, odvozené pracovní limity, primární standard ochrany, emisní standardy, limity pro ovzduší, vodu a půdu, nejvyšší denní příjem škodlivin v potravinách. Antropické činnosti a jejich vliv na jednotlivé biologické systémové úrovně (organizmus a jeho části, složky ekosystémů a ekosystémy jako celek).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.