546-0435/01 – Flotace nerostných surovin a odpadů (FNSO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 prof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu je studentům navazujícího studia vysvětlen princip flotační metody úpravy nerostných surovin a odpadů. Studenti v rámci laboratorních cvičení stanovují na základě experimentů flotovatelnost jednotlivých surovin a stanovují optimální podmínky flotace.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V tomto předmětu je studentům vysvětlen princip flotace, její význam při úpravě primárních i sekundárních surovin, jsou seznámeni s chemicko-fyzikálními ději probíhajícími při flotování, flotačními reagencemi a mechanismy jejich působení, flotačními zařízeními a způsoby flotace jednotlivých typů surovin. Na teoretický základ navazují praktická cvičení v laboratoři, kde pak studenti aplikují metodu flotace na konkrétních vzorcích surovin.

Povinná literatura:

Flotace nerostných surovin a odpadů. VŠB-TU Ostrava. 2013. Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/Flotace/ BULATOVIC, Srdjan M. Handbook of Flotation Reagents. Boston: Elsevier, 2007. DOI: 10.1016/B978-0-444-53029-5.X5009-6. ISBN 9780444530295. FEČKO, Peter. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001. ISBN 80-7078-921-2. KMEŤ, S. Flotácia. Bratislava: Alfa, 1992. ISBN 80-05-00971-2.

Doporučená literatura:

FEČKO, Peter a Vladimír ČABLÍK, Ed. Úprava nerostných surovin a odpadů: pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph.D. : 31.3.2006. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1050-6. RUBINSTEIN, J., B. Column flotation: Volume 2, Processes, designs and practices. Switzerland: Gordon and Breach Science Publishers, 1995. ISBN 2-88124-917-5. Vidlář,J.: Použití flotace při čištění průmyslových odpadních vod,publikace. OIS VTEI-OKR,Ostrava 1980 (58 s). Vědecké databáze Science Direct, SpringerLink, Wiley Online Library

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou během semestru vypracovávat na základě praktických úloh protokoly. Požadavkem k udělení zápočtu je zdárné vypracování všech požadovaných protokolů. Tento předmět je ukončen ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Podstata flotace, historický vývoj a význam. Terminologie, zařazení flotace do fyzikálně-chemických a elektrochemických procesů separace látek. 2. Stavba, složení fází ve flotačním procesu, vlastnosti tuhé fáze. Flotovatelnost - vlastnost tuhé fáze, metodika určování. 3. Povrchové jevy na kontaktech fází, studium fázových rozhraní:kapalina-plyn, tuhá látka-plyn, tuhá látka-kapalina. Elementární flotační akt-termodynamická charakteristika flotačního procesu. 4. Fyzikální základy flotace. 5. Pravděpodobnostní charakteristika flotace. 6. Chemické základy flotace.. 7. Aniontaktivní flotační sběrače sulfhydrilní a oxihydrilní, jejich významné typy a vlastnosti, způsoby sorpce. Kationtaktivní sběrače, vlastnosti,způsoby sorpce. Nepolární sběrače. 8. Flotační pěniče, jejich členění, chemické charakteristiky a způsoby sorpce. Funkce pěničů na fázovém rozhraní kapalina-plyn. Tvorba a vlastnosti dvou a třífázové flotační pěny. Měření pěnivosti. 9. Řídicí flotační reagencie, jejich rozdělení dle role a účinku ve flotaci. Mechanismy působení činidel flotaci aktivujících, potlačujících a modifikujících. 10. Strojně-technické vybavení flotace. Členění flotačních strojů dle funkčních parametrů. 11. Flotátory mechanické, pneumatické, kombinované, zvláštní a vývojové. Flotační zařízení pro čištění odpadních vod. Pomocná technická zařízení pro flotaci. 12. Technologie flotačního procesu. Metodika testů pro vyhodnocení flotovatelnosti látek, křivky flotovatelnosti a jejich vyhodnocování. 13. Klasifikace jednotlivých technologických operací a schémat flotace. Příklady technologie flotace uhlí, rud, nerudných surovin. Flotační stanice pro čištění odpadních vod. 14. Diskuse možností jednotlivých flotačních modifikací a technologických variant, vhodných pro čištění průmyslových a dalších odpadních vod (volná flotace, pěnová separace, iontová flotace, flotačně-gravitační separace aj.). Cvičení: 5 programů (experimenty v laboratorním měřítku). Náplní bude testování flotovatelnosti a optimalizace flotačního procesu černouhelných kalů,Cu-S nebo Pb-Zn rudniny, grafitu, popřípadě dalších surovin.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní