546-0436/03 – Bibliografie (B)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- poskytnout přehled o třídění informačních zdrojů, požadavcích na bibliografické záznamy - seznámit se s druhy bází dat a způsobem šíření informací - zvládnout rácit s bibliografickými systémy

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Odborné a vědecké informace jsou základem univerzitního vzdělávání i vědeckovýzkumné činnosti. Schopnost zjišťovat, sledovat a zpracovávat informace, šetří čas a zvyšuje kvalitu výsledků studia i vědeckého výzkumu. Knihovny jsou sice stále hlavním zdrojem primárních dokumentů, avšak přístup k informacím v současnosti neposkytují jen klasické knihovní katalogy a tištěné bibliografie. Těžiště se přesouvá k elektronickým zdrojům a službám – bázím dat na CD-ROM a síťovým informacím dostupným prostřednictvím Internetu. Nezbytným předpokladem samostatné efektivní práce s informacemi se tak stávají znalosti spojené se zpracováním, uchováváním a vyhledáváním informací v elektronickém prostředí. Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost k získání nezbytných znalostí, které jim usnadní orientaci v tradičních dokumentech, informačních zdrojích a službách knihoven, případně dalších informačních pracovišť, včetně schopnosti samostatné práce s elektronickými zdroji. Předmět by měl umožnit studentům získat základy informační gramotnosti, které jim budou prospěšné nejen v průběhu studia na vysoké škole, ale i v dalším vzdělávání.

Povinná literatura:

ČSN ISO 690 : Bibliografické citace : obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s. ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace : bibliografické citace : část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s. KOČIČKA, Pavel, BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Praha : Computer Press, 2000. xiv, 288 s. ISBN 80-7226-385-4. (informace na s. 51-111) PAPÍK, Richard. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha : Ekopress, 1998. 220 s. ISBN 80- 86119-03-3. RENDA, Miroslav. Internet Explorer 5.5 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha : Grada, 2000. 223 s. ISBN 80-247-0006-9. SATRAPA, Pavel. Internet s Windows 98 pro zelenáče. Praha : Neokortex, 1999. 208 s. ISBN: 80-902230-8-7. TKAČÍKOVÁ, Daniela. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha : Výpočetní centrum ČVUT, 1997. 76 s. ISBN 80-01-01650-1. TKAČÍKOVÁ, Daniela, ŠENOVSKÝ, Michail. Informační zdroje sítě Internet. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. 238 s. ISBN 80- 86111-24-5. VYMĚTAL, Jan, VÁCHOVÁ, Miriam. Úvod do studia odborné literatury. Praha : Orac, 2000. 287 s. ISBN 80-86199-19-3. ZEDNÍČEK, Rostislav. Internet Explorer 5.5. Praha : Grada, 2000. 112 s. ISBN 80- 247-9019-X. ŽID, Norbert. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. 391 s. ISBN 80-85943-58-1.

Doporučená literatura:

https://is.muni.cz/do/sukb/kuk/materialy/cze/Jak_citovat/pages/br_presentation.html https://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&stsug=Al5pO5R0sbV_cKEhQLp6tjeYtuXZhjyfEhAu7jqQbYa9D13Uc1EcwHmuHX5qjO9JC9Jkkj3uJl3sFHIw9bwZXc6pdRxS7V9lu386tquCuoeihWQPbpeLfepr3M3OprAOTO02lQMasd9fijQqmr2pPxlcKsZQAhaT93vrDc76MlWLmd4&IsAdminMobile=N&encid=22D731763C7635273736350632653C27340376C371C370C378C373C373C376C33013

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskusní bloky na zadané téma. Vypracování protokolu dle zadané osnovy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Informační gramotnost ve studiu i v celoživotním vzdělávání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přednáška: Úvod do předmětu, základní cíle a struktura, seznámení s dostupnou literaturou, význam informační gramotnosti pro studium i celoživotní vzdělávání apod. Cvičení: Seznámení se službami ÚK VŠB-TU Ostrava, prohlídka knihovny, nabídka informací o knihovně a elektronické služby ÚK v prostředí World Wide Web. 2. Přednáška: Informační prameny – typologie a základní charakteristika (monografie, periodika, aj., primární, sekundární a terciární zdroje, tradiční informační zdroje versus moderní informační technologie (báze dat na CD-ROM, online přístup, elektronické dokumenty na Internetu apod.), pojmy ISBN a ISSN. Cvičení: Seznámení s konkrétními typy informačních pramenů – tradičními i elektronickými (na CD-ROM i v síti Internet). 3. Přednáška: Informační systémy – základní pojmy z teorie informačních systémů, informační systém, typologie IS – dokumentografické informační systémy, faktografické informační systémy, expertní systémy, hypertextové systémy apod., knihovnicko- informační systém, informační průmysl a jeho produkty. Cvičení: Seznámení s příklady jednotlivých typů systémů prostřednictvím Internetu a zdrojů na CD-ROM. 4. Přednáška: Informační a knihovní služby – typy služeb (výpůjční, meziknihovní výpůjční služby, “electronic document delivery”, informační, bibliografické, rešeršní, služby informačního průmyslu apod.), jejich charakteristika a možnosti využití. Cvičení: Praktické ukázky knihovních a informačních služeb s využitím Internetu. 5. Přednáška: Zpracování informací (jmenný záznam, věcné zpracování – klíčová slova, předmětová hesla, systematické jazyky – MDT, deskriptory, tezaury, anotace, abstrakt, referát). Cvičení: Praktické ukázky s využitím tradičních dokumentů, online katalogu ÚK a informačních zdrojů ÚK na CD-ROM (báze MDT, Compendex, EconLit a Česká národní bibliografie) a síťových zdrojů na Internetu. 6. Přednáška: Bibliografie, knihovní katalogy, referátové časopisy, báze dat, vyhledávací jazyky a příklady využití těchto zdrojů při zjišťování informací, buď při hledání konkrétních dokumentů nebo při zjišťování informačních pramenů na určité téma. Cvičení: Vyhledávání informací v tradičních zdrojích, příklady a ukázky elektronických zdrojů. 7. Přednáška: Služby knihoven a informační systémy v ČR, oborově orientované systémy. Cvičení: Seznámení se systémem knihovnicko-informačních služeb v ČR prostřednictvím zdrojů na Internetu. 8. Přednáška: Dokumentografické báze dat – typologie (mezinárodní, národní, univerzální, oborově nebo druhově specializované apod.), možnosti jejich využívání prostřednictvím rešeršních služeb, producenti a poskytovatelé v ČR i v zahraničí. Podmínky pro samostatné využívání bází dat na CD-ROM, základy formulace požadavku, vyhledávací jazyk. Cvičení: Seznámení s konkrétními typy bází dat na CD-ROM, které zpřístupňuje ÚK v síti univerzity na serveru Ultra*Net (Compendex, ISSN Compact, Česká národní bibliografie). 9. Přednáška: Využití zdrojů a služeb Internetu pro získávání informací, informace o základních službách a aplikacích sítě Internet (e-mail, elektronické konference, USENET, ftp, telnet, gopher, World Wide Web aj.), síťové adresy, informace o programovém vybavení a používaných formátech dokumentů, charakteristika dostupných zdrojů s důrazem na informační zdroje využitelné při získávání odborných informací. Cvičení: Praktické ukázky jednotlivých služeb a aplikací na Internetu, seznámení se základním programovým vybavením, ukázky práce s různými formáty dokumentů. 10.Přednáška: Vyhledávací služby a nástroje na Internetu jako nezbytný prostředek pro efektivní práci se zdroji na dokumentů – typy vyhledávacích nástrojů a služeb (starting points pages, virtuální knihovny, předmětově orientované vyhledávací služby, search engines, metahledače, unifikované vyhledávací nástroje a další specializované služby pro hledání osob, adres elektronické pošty, diskusních skupin aj.), rešeršní strategie a techniky, použití pokročilých metod hledání, boolovské a distanční operátory, hlavní zásady při vyhledávání informací, vyhodnocování výsledků vyhledávání. Cvičení: Práce s vybranými konkrétními službami reprezentujícími jednotlivé typy vyhledávacích nástrojů. 11.Přednáška: Užitečné informační zdroje na Internetu (nakladatelské informace, noviny, časopisy, elektronická knihkupectví, knihovní katalogy, volně přístupné báze dat, normy, patenty apod.) a možnosti jejich využití při zjišťování informací s důrazem na studijní zaměření frekventantů přednášky. Cvičení: Praktické cvičení se zdroji na Internetu s využitím domovských stránek ÚK. 12.Přednáška: Hodnocení kvality informačních zdrojů (tradičních i elektronických), informační a uživatelská etika, “netiketa”, problematika respektování copyrightu a autorských práv (včetně elektronických zdrojů a software), seznámení s českým autorským zákonem – důležitá součást informační gramotnosti. Cvičení: Ukázky kvalitních informačních zdrojů na Internetu, další informační zdroje na Internetu využitelné při profesionální práci (např. firemní informace, domovské stránky univerzit, vědeckých organizací a institucí apod.). 13.Přednáška: Informační příprava diplomové aj. práce, bibliografické soupisy a citace, norma ČSN ISO 690, citování elektronických zdrojů. Cvičení: Samostatné vyhledání informací na určité téma prostřednictvím dostupných elektronických informačních zdrojů (online katalog ÚK, báze dat na CD-ROM a zdrojů na Internetu). Formulace zadání rešerše a vytvoření soupisu literatury v souladu s normou pro bibliografické citace. 14.Přednáška: Závěr – stručná informace o možnostech elektronického publikování v prostředí WWW (jazyk HTML, HTML editory, informační architektura pro WWW, zásady web designu, digitalizace dokumentů, konverze do PDF, OCR apod.), informace o rozvoji moderních informačních technologií, elektronické a digitální knihovny apod. Cvičení: Praktické ukázky zdrojů na Internetu, práce se skenerem apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní