546-0446/01 – Rekultivace a regenerace krajiny (RaRKraj)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Student získá poznatky z krajinné ekologie, rekultivační praxe. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Dovedou prezentovat výsledky individuální práce a naučí se základům vyhledávání informačních pramenů a jejich zpracování ve formě rešerše.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy antropogenní degradace krajiny se zaměřením na těžební a indistriální krajiny, s principy obnovy funkčního využití jednotlivých krajinných segmentů ovlivněných průmyslovou činností. Student se seznámí s moderními trendy ve vývoji rekultivačních technologií. Další přínos a dovednost absolventů předmětu spočívá v praktickém seznámení s různými technologiemi obnovy území v praxi. Studenti umí determinovat a používat jednotlivé druhy dřevin v sanační a rekultivační praxi. Studenti získají praktický pohled na problematiku sanačních a rekultivačních technologií pro jednotlivé typy pozemků, dovedou se rozhodovat pro odpovídající řešení vzhledem k charakteru pozemku a požadovanému fukčnímu využití rekultivované plochy.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ B., SIERKA E. Managed succession for reclamation of postmining landscape. Technická univerzita v Košiciach. Košice 2014. ČERMÁK P., KOHEL J., DEDERA F. Rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných surovin v oblasti SHR. Metodika, VÚMOP, Praha. 2002. MIKOLÁŠ, M., BIALY W. A KOL. Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí. SPOLCZECH. Image Studio Ostrava 2014. STALMACHOVÁ, B. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996.

Doporučená literatura:

MANSOURIAN S., VALLAURI D., DUDLEY N. Forest Restoration in Landscapes. Springer New York. 2005. PECHAROVÁ E., SVOBODA I., VRBOVÁ M. Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy. 2011. STALMACHOVÁ, B. A KOL. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. VSB-TU Ostrava. Ostrava 2012. ŠTÝS S. a kol. Rekultivace devastovaných území. Státní nakladatelství technické literatury, Praha. 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuze

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Krajina, krajinný typ, krajinná složka, krajinný prvek, krajinný segment - definice a význam. Vývoj krajiny, socio-ekonomické faktory vývoje krajiny, antropogenní vlivy na jednotlivé složky krajiny (půda, vegetace, fauna, klima atd.). 2. Typologie krajiny, kritéria pro typologii krajiny, typologie podle intenzity zásahu člověka do krajiny, podle způsobu využití a podle geomorfologických vlastností. 3. Struktura krajiny, způsoby uspořádání v krajinách. Enkláva. Ostrov v krajině - vznik, funkce a význam. Koridory. Matrice. 4. Dynamika krajiny - původ a vývoj krajiny, přírodní procesy. 5. Gradient úprav krajiny - přírodní až městská krajina. Sukcese vegetace, význam ve vývoji krajiny. Stabilita a nestabilita v krajině. 6. Ochrana kvality krajiny - legislativa ČR. 7. Zeleň v krajině - lesní a mimolesní. Produkční a mimoprodukční funkce zeleně v krajině. 8. Význam sanací v procesu regenerace krajiny. Koncepce obnovy krajiny, jednotlivé fáze, podstata. 9. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně- ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. 10. Sanace při povrchovém dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. Sanace při hlubinném dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. 11. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace záměru obnovy krajiny, podklady. 12. Principy technické sanace, cíle technické sanace. Biologická sanace - principy a typologie podle rekultivačního cíle. 13. Brownfields – problematika a řešení. Řízená sukcese v procesu sanace krajiny. 14. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí. Postupy a technologie výsadeb a výsevů rostlin v procesu sanace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Písemka Písemka 65  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní