546-0447/03 – Odpadové hospodářství II. (OHII)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
CEC0111 Ing. Martin Čech
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky odpadového hospodářství z celkového hlediska způsobu nakládání s odpady jejich odstranění a jejich efektivního materiálového a energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku odpadového hospodářství. Schopnost si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Schopnost samostatného řešení zadaných úloh. Schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět se podrobně zabývá problematikou využívání a odstraňování odpadů. Jednotlivé přednášky jsou věnovány recyklaci, termickému zpracování odpadů, biologickým metodám zpracování odpadů, skládkování odpadů a fyzikálně-chemickým způsobům odstraňování odpadů.

Povinná literatura:

HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. REDDY, P. Jayarama. Municipal Solid Waste Management [online]. CRC Press, 2011 [cit. 2019-06-20]. DOI: 10.1201/b11435. ISBN 9780429217333. ČABLÍK V., FEČKO P., LYČKOVÁ B. Multimediální učební texty zaměřené na problematiku nakládání s odpady. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2004, CD. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: . ISSN 1212-7779.

Doporučená literatura:

RADA, Elena Cristina. Solid waste management: policy and planning for a sustainable society. Toronto: Apple Academic Press, [2016]. ISBN 978-1771883740. KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. ISBN 978-80-86832-80-7. BOTULA, Jiří. Odpady z těžby a zpracování surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3319-4. Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: . ISSN 1213-7693.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuze k probírané látce, ve cvičení kontrola formou testu, písemky a dvou semestrálních projektů. Na konci semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0439 OHI Odpadové hospodářství I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Doprava a přeprava odpadů 2. Vzorkování odpadů 3. Skládkování odpadů (legislativní předpisy, zásady řízeného skládkování) 4. Těleso skládky (drenážní systémy, odvodňování, izolační fólie atd.), procesy probíhající ve skládkách, průsakové vody, plyn ze skládky, metody průzkumu skládek, rekultivace 5. Termické metody odstraňování odpadů, spalování odpadů; spalitelné odpady, přednosti a nevýhody spalování, pyrolýza a zplyňování odpadů. Zařízení pro termické odstraňování odpadů, využití odpadního tepla; kontrola spalování odpadů 6. Biologické způsoby zpracování odpadů, základní podmínky a průběh kompostování, druhy kompostu, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - možnosti využití 7. Separace a kompostování komunálního bioodpadu, optimalizace surovinové skladby kompostu, kompostování odpadů a potencionální riziko mikrobiální kontaminace, vermikompostování 8. Anaerobní rozklad 9. Dekontaminační technologie - venting, sanační čerpání, bioremediace, biodegradace, promývání zemin 10. Fyzikálně-chemické způsoby zpracování odpadů; typy nebezpečných chemických odpadů a jejich přepracování 11. Fyzikálně-chemické způsoby zpracování odpadů - solidifikace odpadů 12. Fyzikálně-chemické způsoby zpracování odpadů - adsorpce, destilace, neutralizace, hydrolýza, srážení 13. Fyzikálně-chemické způsoby zpracování odpadů - membránové separační procesy, elektrolytické procesy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 18
                Písemka Písemka 10  5
                Semestrální projekt Semestrální projekt 23  13
        Zkouška Zkouška 67 (67) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  18
Rozsah povinné účasti: 8+8 h/s v kombinované formě 100% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím v prostředí MS Teams nebo portálu e-výuka na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/ . Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu povinnost vypracovat zadané úlohy a při osobní účasti napsat zápočtovou písemku, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání samostatných úloh poskytne cvičící. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní