546-0448/03 – Recyklace odpadů (RO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky recyklace odpadů, jejich efektivního materiálového a energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku nakládání s odpady a jejich následnou recyklaci. Posluchači budou schopni si opatřit patřičné informace pro vědecko výzkumnou činost a samostatnou práci, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Dokázat zpracovávat a prezentovat dosažené výsledky. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu získá student přehled o současné recyklaci odpadů a o klasických recyklačních technologiích ve světě. Surovinové zdroje jsou zaměřeny na druhotné suroviny a jejich následnou úpravu a zpracování. Na teoretický základ pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů navazují recyklační technologie zpětného získávání vybraných užitných složek z výrobních, zpracovatelských a amortizačních odpadů, včetně jejich ekotoxikologické problematiky.

Povinná literatura:

WORRELL, Ernst a M. A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Boston: Elsevier, [2014]. ISBN 978-0-12-396459-5. Recyklace odpadů I-XVI : 1997-2012, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. Botula,J.: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU Ostrava, 2004.ISBN 80-248-0495-6. KRIŠTOFOVÁ, Dana. Recyklace ušlechtilých kovů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 100 s. ISBN 80-7078-939-5.

Doporučená literatura:

CHRIAŠTEĽ L. Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. 102 s. ISBN 80-227-1403-8. ŠTOFKO, M., ŠTOFKOVÁ, M. Neželezné kovy. TU Košice 2000, 293 s. VIDLÁŘ J., RŮŽIČKOVÁ Z., SRB J. Úprava druhotných surovin. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1985, 302 s. KUNHALMI G. Hutníctvo druhotných neželezných kovov. Vyd. 1. Košice : Vysoká škola technická, 1984, 136 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ve cvičení kontrola nabytých znalostí formou testu, dále aktivní prezentace projektu, který je tématicky zaměřený na přednášenou problematiku. V přednáškách formou diskuze k probírané látce. Na závěr semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zpracování odpadů na bázi hliníku, cínu, zinku mědi, olova a jejich slitin. (Aplikace pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů v recyklačních technologiích) 2. Recyklace ušlechtilých a neželezných kovů 3. Recyklace olověných odpadů 4. Recyklace stavebních odpadů - technologie zpracování, využití (stroje pro recyklaci stavebních odpadů, typy drtičů pro jednotlivé druhy stavebních odpadů, třídící linky) 5. Recyklace asfaltových vozovek, cest a dálnic 6. Recyklační technologie pro zpracování papíru, textilií, pneumatik a odpadů z těžby dřeva 7. Recyklace a využití odpadního skla 8. Recyklace a využití plastů (PET, PVC, EPS aj.) 9. Recyklace OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení) 10. Možnosti využití popílků - technologie výroby umělého kameniva z popílků 11. Recyklace odpadů z chemického průmyslu 12. Možnosti recyklace a regenerace upotřebených olejů – technologie 13. Autovraky - technologie zpracování a současný stav 14. Komunální odpady - třídící linky, vytěžitelné složky z komunálního odpadu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku