546-0451/01 – Oborový seminář (OS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracovat literární rešerši zadaného tématu. Připravit experimentální program dle zadání. Samostatné zpracování písemné zprávy na zadané téma. Orientovat se v zadané literatuře, zpracovat technický přehled, vystoupit s technickým sdělením, zaznamenat a popsat konkrétní technologii. Získat praktické zkušenosti a dovednosti ve zvoleném oboru.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Oborový seminář je důležitou součástí výuky. Studenti si v rámci praktického řešení zadané problematiky ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků v praxi. Studenti se účastní oborových seminářů a konferencí pořádanými Katedrou environmentálního inženýrství. Aktivně se účastní na zpracování a vyhodnocování výsledků experimentů ve výzkumných laboratořích KEI. Těžiště oborového semináře je v hodnocení výsledků diplomové práce. Oborový seminář poskytuje studentů základní informace k závěrečným pracem. Vysvětluje pokyny ke zpracování DP, seznámí studenty s průběhem státní zkoušky. Součástí semináře je zodpovězení dotazů studentů. Odborné vedení studenta při tvorbě jeho diplomové práce, které provádí s vedoucím této práce. Udělením zápočtu pedagog hodnotí připravenost práce k obhajobě a přístup studenta při zpracování zadání práce.

Povinná literatura:

Odborná literatura česká a zahraniční. Doporučená literatura podle zadání diplomové práce. Směrnice HGF_SME_15_001. Pokyny pro zpracování závěrečných prací. Dostupné na https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/06b200b0-9642-452d-b50d-d161399b2be7 Databáze: SpringerLink, Wiley Online Library, Science Direct, apod.

Doporučená literatura:

Liška, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce.Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např.Springer Link, Scopus aj. nebo z Metadex, Knovell aj. Česko. Zákon č. 398/2006 Sb., úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, částka 126, s. 5506–5540. ČSN ISO 690 Bibliografické citace:obsah, forma, struktura. Praha:ČNI, 1996. 31 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti v rámci oborového semináře prezentují nabyté znalosti formou prezentace semestrálních projektů. Dále předložení pracovních deníků, prezentace metodik, postupů a dílčích výsledků

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Oborový seminář je určen ke konzultacím spojeným se zpracováním diplomových prací a k diskuzím a prezentacím těchto prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Zápočet za oborový seminář Jiný typ úlohy 50  0 1
        Kontrola zpracování DP Jiný typ úlohy 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní