546-0451/07 – Oborový seminář (OS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracovat literární rešerši zadaného tématu. Připravit experimentální program dle zadání. Samostatné zpracování písemné zprávy na zadané téma. Orientovat se v zadané literatuře, zpracovat technický přehled, vystoupit s technickým sdělením, zaznamenat a popsat konkrétní technologii. Získat praktické zkušenosti a dovednosti ve zvoleném oboru.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Oborový seminář je důležitou součástí výuky. Studenti si v rámci praktického řešení zadané problematiky ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků v praxi. Studenti se účastní oborových seminářů a konferencí pořádanými Katedrou environmentálního inženýrství. Aktivně se účastní na zpracování a vyhodnocování výsledků experimentů ve výzkumných laboratořích KEI. Těžiště oborového semináře je v hodnocení výsledků diplomové práce. Oborový seminář poskytuje studentů základní informace k závěrečným pracem. Vysvětluje pokyny ke zpracování DP, seznámí studenty s průběhem státní zkoušky. Součástí semináře je zodpovězení dotazů studentů. Odborné vedení studenta při tvorbě jeho diplomové práce, které provádí s vedoucím této práce. Udělením zápočtu pedagog hodnotí připravenost práce k obhajobě a přístup studenta při zpracování zadání práce.

Povinná literatura:

Odborná literatura česká a zahraniční. Doporučená literatura podle zadání diplomové práce. Směrnice HGF_SME_15_001. Pokyny pro zpracování závěrečných prací. Dostupné na https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/06b200b0-9642-452d-b50d-d161399b2be7 Databáze: SpringerLink, Wiley Online Library, Science Direct, apod.

Doporučená literatura:

Liška, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce.Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např.Springer Link, Scopus aj. nebo z Metadex, Knovell aj. Česko. Zákon č. 398/2006 Sb., úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, částka 126, s. 5506–5540. ČSN ISO 690 Bibliografické citace:obsah, forma, struktura. Praha:ČNI, 1996. 31 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti v rámci oborového semináře prezentují nabyté znalosti formou prezentace semestrálních projektů. Dále předložení pracovních deníků, prezentace metodik, postupů a dílčích výsledků.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti aktivně prezentují teoretické podklady a dosažené výsledky závěrečných prací ve stádiu řešení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Oborový seminář je určen ke konzultacím spojených se zpracováním diplomových prací a k diskuzím a prezentacím těchto prací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: 8 h/s v kombinované formě 100% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních dle možností studenta. Prezentace teoretických podkladů a dosažených výsledků závěrečných prací ve stádiu řešení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní