546-0457/01 – Ochrana přírody a památek (OP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
RAJ0030 Ing. Tomáš Rajdus
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s moderními trendy v ochraně přírody včetně mezinárodních aspektů. Získají přehled v základních právních normách, které se dotýkají ochrany přírody a porozumí komplexnosti problémů, které se pojí s ochranou přírody a problematikou ochrany životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Definice genofondu a základní pojmy, důvody ochrany organismů a krajiny. Člověk jako příčina změn ekosystémů (biogeochemické cykly). Člověk jako příčina změn ekosystémů (abiotické faktory, složky). Problémy ochrany genofondu v taxonomických skupinách. Problematika OP v jednotlivých typech krajin a ekosystémů. Historie ochrany přírody u nás a ve světě. Strategie biodiverzity. Legislativní nástroje pro OP u nás a ve světě. Zákon č. 114/1992 Sb. – ochrana přírody a krajiny obecná a zvláštní. ÚSES, Krajinný ráz. Velkoplošná a maloplošná chráněná území ČR. NATURA 2000.

Povinná literatura:

RIEGL, A. Moderní památková péče. Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2003. 172 s. ISBN: 80-86234-34-7. STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha : Linde, 2006. 591 s. ISBN: 80-7201-609-1 ZÍDEK, M. a J. KLUSOŇ. Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem. Praha : ARCH, 2005. 244 s. ISBN: 9788086905105 PRIMACK, R. B. Essentials of Conservation Biology. Palgrave Macmillan, 2014. 603 p. ISBN: 9781605352893

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, M. Katechismus památkové péče. Praha : NPÚ, 2004. 195 s. ISBN: 80-86234-55-X KOLÁŘ, F., MATĚJŮ, J. a kol. Ochrana přírody. Praha : DOkořán, 2012. 232 s. ISBN 9788073634148 MIKO, L., H. BOROVIČKOVÁ a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny Komentář, 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 590 s. ISBN 978-80-7179-585-8 VINTER, V. Úvod do dějin a teorie památkové péče I. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 251 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování tři seminárních úkolů a jejich kontrola: 1) Přehled a stručná charakteristika MCHÚ v okolí mého bydliště. 2) Přehled a stručná charakteristika kulturních památek v okolí mého bydliště. 3) Návrh na vyhlášení nového MCHÚ anebo nové kulturní památky v okolí mého bydliště. Třetí téma, zpracované formou prezentace, je nutné obhájit.

E-learning

Další požadavky na studenta

Ochrana přírody a krajiny v okolí bydliště (maloplošně chráněná území, velkoplošně chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Globální problémy životního prostředí, historické souvislosti, antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus, hlubinná ekologie, etika vztahu k životnímu prostředí. 2. Pojem ochrany přírody, historické souvislosti ochrany přírody ve světě a v ČR, společensko-vědní základy ochrany přírody. 3. Legislativní rámec ochrany přírody a krajiny v ČR - zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, vyhláška 395/1992 Sb. 4. Mezinárodní úmluvy, iniciativy a programy v ochraně přírody - Úmluva o biodiverzitě (CBD), Bonnská úmluva(CMS), Ramsarská úmluva, Washingtonská úmluva (CITES),Úmluva o světovém dědictví, Bernská úmnluva, program UNESCO Man and Biosphere, Směrnice EU o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin "Habitats Directive" (92/43/EEC), Směrnice EU o ochraně volně žijících ptáků "Birds Directive"(79/409/EEC), NATURA 2000. 5. Mezinárodní nevládní organizace na ochranu přírody - IUCN, WWF, Federace EUROPARK, Planta Europa, Eurosite a další. 6. Geodiverzita a ekofenomény - ochrana různorodosti biotopů, geologická a geomorfologická podstata krajiny a její vztah k biodiverzitě. 7. Biodiverzita - úrovně biodoverzity, měření biodiverzity, "hot spots", historie biodiverzity, extinkce a speciace,klíčové druhy, červené seznamy a knihy. 8. Ohrožené ekosystémy ve světě a v ČR, problém insularizace a fragmentace stanovišť. 9. Územní ochrana přírody a krajiny - významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability - teorie a praxe, zvláště chráněná území a jejich management - srovnání ČR - svět, rozdělení chráněných území dle IUCN, biosférické rezervace, ochrana a hodnocení krajinného rázu, péče o krajinu - krajinotvorné programy. 10. Vývoj ochrany kulturních památek ve světě a v ČR - problematika pojmu kulturní památka a kulturní dědictví, vztah lidské společnosti ke kulturnímu dědictví. 11. Zákon 20/1987 Sb. O státní památkové péči, související legislativa, koncepce péče o kulturní památky 12. Mezinárodní úmluvy, instituce a organizace v ochraně památek, problematika "kulturního turismu". 13. Ohrožené památky ve světě a v ČR. 14. Moravskoslezský kraj a památková péče. 15. Historické parky a zahrady - historické souvislosti ve světě, Evropě a ČR, významné parky a zahrady v ČR, péče o parky a zahrady.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku