546-0457/02 – Ochrana přírody a památek (OP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s moderními trendy v ochraně přírody včetně mezinárodních aspektů. Získají přehled v základních právních normách, které se dotýkají ochrany přírody a porozumí komplexnosti problémů, které se pojí s ochranou přírody a problematikou ochrany životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Definice genofondu a základní pojmy, důvody ochrany organismů a krajiny. Člověk jako příčina změn ekosystémů (biogeochemické cykly). Člověk jako příčina změn ekosystémů (abiotické faktory, složky). Problémy ochrany genofondu v taxonomických skupinách. Problematika OP v jednotlivých typech krajin a ekosystémů. Historie ochrany přírody u nás a ve světě. Strategie biodiverzity. Legislativní nástroje pro OP u nás a ve světě. Zákon č. 114/1992 Sb. – ochrana přírody a krajiny obecná a zvláštní. ÚSES, Krajinný ráz. Velkoplošná a maloplošná chráněná území ČR. NATURA 2000.

Povinná literatura:

RIEGL, A. Moderní památková péče. Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2003. 172 s. ISBN: 80-86234-34-7. STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha : Linde, 2006. 591 s. ISBN: 80-7201-609-1 ZÍDEK, M. a J. KLUSOŇ. Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem. Praha : ARCH, 2005. 244 s. ISBN: 9788086905105 PRIMACK, R. B. Essentials of Conservation Biology. Palgrave Macmillan, 2014. 603 p. ISBN: 9781605352893

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, M. Katechismus památkové péče. Praha : NPÚ, 2004. 195 s. ISBN: 80-86234-55-X KOLÁŘ, F., MATĚJŮ, J. a kol. Ochrana přírody. Praha : DOkořán, 2012. 232 s. ISBN 9788073634148 MIKO, L., H. BOROVIČKOVÁ a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny Komentář, 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 590 s. ISBN 978-80-7179-585-8 VINTER, V. Úvod do dějin a teorie památkové péče I. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 251 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování tři seminárních úkolů a jejich kontrola: 1) Přehled a stručná charakteristika MCHÚ v okolí mého bydliště. 2) Přehled a stručná charakteristika kulturních památek v okolí mého bydliště. 3) Návrh na vyhlášení nového MCHÚ anebo nové kulturní památky v okolí mého bydliště. Třetí téma, zpracované formou prezentace, je nutné obhájit.

E-learning

Další požadavky na studenta

Ochrana přírody a krajiny v okolí bydliště (maloplošně chráněná území, velkoplošně chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Globální problémy životního prostředí, historické souvislosti, antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus, hlubinná ekologie, etika vztahu k životnímu prostředí. 2. Pojem ochrany přírody, historické souvislosti ochrany přírody ve světě a v ČR, společensko-vědní základy ochrany přírody. 3. Legislativní rámec ochrany přírody a krajiny v ČR - zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, vyhláška 395/1992 Sb. 4. Mezinárodní úmluvy, iniciativy a programy v ochraně přírody - Úmluva o biodiverzitě (CBD), Bonnská úmluva(CMS), Ramsarská úmluva, Washingtonská úmluva (CITES),Úmluva o světovém dědictví, Bernská úmnluva, program UNESCO Man and Biosphere, Směrnice EU o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin "Habitats Directive" (92/43/EEC), Směrnice EU o ochraně volně žijících ptáků "Birds Directive"(79/409/EEC), NATURA 2000. 5. Mezinárodní nevládní organizace na ochranu přírody - IUCN, WWF, Federace EUROPARK, Planta Europa, Eurosite a další. 6. Geodiverzita a ekofenomény - ochrana různorodosti biotopů, geologická a geomorfologická podstata krajiny a její vztah k biodiverzitě. 7. Biodiverzita - úrovně biodoverzity, měření biodiverzity, "hot spots", historie biodiverzity, extinkce a speciace,klíčové druhy, červené seznamy a knihy. 8. Ohrožené ekosystémy ve světě a v ČR, problém insularizace a fragmentace stanovišť. 9. Územní ochrana přírody a krajiny - významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability - teorie a praxe, zvláště chráněná území a jejich management - srovnání ČR - svět, rozdělení chráněných území dle IUCN, biosférické rezervace, ochrana a hodnocení krajinného rázu, péče o krajinu - krajinotvorné programy. 10. Vývoj ochrany kulturních památek ve světě a v ČR - problematika pojmu kulturní památka a kulturní dědictví, vztah lidské společnosti ke kulturnímu dědictví. 11. Zákon 20/1987 Sb. O státní památkové péči, související legislativa, koncepce péče o kulturní památky 12. Mezinárodní úmluvy, instituce a organizace v ochraně památek, problematika "kulturního turismu". 13. Ohrožené památky ve světě a v ČR. 14. Moravskoslezský kraj a památková péče. 15. Historické parky a zahrady - historické souvislosti ve světě, Evropě a ČR, významné parky a zahrady v ČR, péče o parky a zahrady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student absolvuje cvičení v bloku a odevzdá individuálně vypracovaný protokol vycházející z předem dohodnuté úlohy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2018/2019 zimní