546-0459/02 – Biologické čištění odpadních vod (BČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity7
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí biologických, biochemických a mikrobiologických procesů čištění odpadních vod včetně odstraňování nutrientů dusíku a fosforu. Objasnění využití aerobních a anaerobních procesů při čištění městských odpadních vod a zpracování kalů. Zvládnutí problematiky aktivačního procesu včetně jeho modifikací a seznámení se základními principy populační dynamiky aktivovaného kalu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Seznámení s teoretickými předpoklady a podstatou biologického (biochemického) čištění některých průmyslových odpadních vod a vod komunálních. Součástí je i studium vlivu technologických parametrů na kinetiku odbourávání organické zátěže odpadních vod aerobními a anaerobními procesy. V návaznosti na technologické principy biologických procesů čištění vod jsou vysvětleny funkce, konstrukce a dosahované parametry příslušných technologických strojů a zařízení, určených k čištění vod i odvodňování a zpravování vodárenských a čistírenských kalů.

Povinná literatura:

Dohányos M., Koller J., Strnadová N.: Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 2007, ISBN 978-80-7080-619-1. Hlavínek, P., Mičín J., Prax, P.: Stokování a čištění odpadních vod, Skriptum VUT Brno, CERM 2003, ISBN 80-214-25350. Dohányos M. a kol.:Anaerobníčistírenské technologie, Noel 2000 Brno 1998 Bindzar J. a kol.: Základy úpravy a čištění vod, VŠCHT Praha, 2009

Doporučená literatura:

Raclavská, H. Technologie zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava. 2007. Pitter, P. Hydrochemie. Praha: VŠCHT. Praha, 2015. Tuček F. a kol.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL, Praha, 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

100% účast na cvičeních v laboratoři a exkurzi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Druhy odpadních vod, stanovení organických látek v odpadních vodách, biologická rozložitelnost. 2. Technologické linky velkých, středních a malých čistíren odpadních vod. 3. Mechanické čištění a usazování látek ve vodách. 4. Aerobní čištění směsnou kulturou, růst a množení mikroorganismů, růstová křivka, kinetika odstraňování organických látek. 5. Aktivační proces, aktivovaný kal, základní způsoby kultivace směsné kultury, hydraulická charakteristika aktivace. 6. Nejdůležitější technologické parametry aktivace. Faktory ovlivňující účinek aktivace, bytnění kalů. 7. Oxigenační kapacita, spotřeba kyslíku pro aktivaci, přestup kyslíku do vody, typy aerátorů. 8. Přehled hlavních technologických modifikací čištění směsnou kulturou ve vznosu. 9. Biologické odstraňování nutrientů, nitrifikace, denitrifikace, odstraňování fosforu, teorie biofilmových procesů, složení a tvorba biofilmů, biologické kolony, reaktory rotační a reaktory s kombinovanou kultivací biomasy. 10. Teorie anaerobního čištění odpadních vod, anaerobní reaktory. 11. Srovnání aerobních a anaerobních postupů při biologickém čištění odpadních vod. 12. Čištění průmyslových odpadních vod biologickými metodami, společné čištění městských a průmyslových odpadních vod. 13. Zpracování čistírenských kalů anaerobními procesy, reaktory, produkty stabilizace. 14. Způsoby zpracování a odvodňování stabilizovaného kalu, hygienizace a likvidace čistírenských kalů. 15. Speciální druhy čištění odpadních vod biologickými metodami, odpadní vody z průmyslu a zemědělství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku