546-0465/01 – Výrobní a environmentální technologie (ENVT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
ZIZ034 Ing.Bc. Veronika Žižková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s dnes používanými průmyslovými technologiemi a s jejich vlivy na životní prostředí a rovněž s vybranými technologiemi používanými k ochraně životního prostředí. Předmět je nezbytnou prerekvizitou pro studium dalších předmětů oboru Environmentální management (Úvod do čistší produkce, Hodnocení životního cyklu atd.).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Výrobní a environmentální technologie je možno obsahově rozdělit do dvou rovin. V první rovině je cílem seznámit posluchače s dnes používanými průmyslovými technologiemi. V této části je pojednáno o energetické a materiálové analýze jak v průmyslu, tak v celé společnosti. Součástí je i analýza energetických systémů z hlediska energetického i exergetického. Důraz je kladen na úspory při čerpání zdrojů biosféry a na snižování energetické náročnosti různých výrobních procesů. Ve druhé rovině je cílem seznámit posluchače s technologiemi používanými k ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

1. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí (monografie). VŠB-TU Ostrava. HGF, IEI, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6. 362 s. 2. LAPČÍK, Vladimír. Výrobní a environmentální technologie (skriptum). VŠB-TU Ostrava. HGF, 2008. 250 s. FRVŠ 2444/2008/F1/b. http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/546/www/studijni-materialy

Doporučená literatura:

1. Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz) 2. Odborné časopisy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní testy. Student obdrží zápočet po splnění úkolů a odevzdání materiálů (např. seminární práce), zadaných na začátku semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy. Student obdrží zápočet po splnění úkolů a odevzdání materiálů (např. seminární práce), zadaných na začátku semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické železo - surová železa (šedé a bílé surové železo, speciální surová železa), kujná železa (ocel uhlíková a slitinová, ocel ingotová, ocelová litina, elektrolytické železo). Výroba surového železa - suroviny pro výrobu surového železa (železná ruda, palivo pro vysokou pec, struskotvorné přísady, vzduch pro vysokou pec), vysoká pec (produkty vysoké pece, výkonnost vysoké pece). 2. Výroba litiny - šedá litina, ostatní druhy litiny (očkovaná litina, tvárná litina, tvrzená litina, temperovaná litina. Vliv výroby surového železa na životní prostředí - aglomerace rud (emise, odpadní vody, odpady). Výroba oceli v plamenných pecích, v elektrických pecích a v konvertorech. Odlévání oceli. Vliv výroby oceli na životní prostředí (emise, odpadní vody, odpady). 3. Tváření kovů za tepla - válcování plochých materiálů, tvarových materiálů a plechů. Ohřívací pece, typy válcovacích stolic. Tváření kovů za tepla - výroba trubek, bezešvých trubek (technologické postupy), tažení drátu. Kování (kovací stroje, ruční kování, strojní kování), lisování, stříhání. Vliv tváření kovů na životní prostředí – válcovny (emise, odpadní vody, odpady), povrchové úpravy kovů (odpadní vody, odpady). 4. Slévání (formovací materiály a jejich úprava, výroba modelů, jader, formování ruční a strojní, formovací stroje, sušení forem a jader, vtokové soustavy, trvalé formy, odlévání, čištění a úprava odlitků). Lití pod tlakem, odstředivé lití, sklopné lití. Lití metodou vytavitelných a spalitelných modelů, lití do skořepinových forem. Čištění a úprava odlitků. Vliv slévárenských procesů na životní prostředí (emise, odpadní vody, odpady). 5. Základy strojního obrábění (mazání a chlazení, materiál na nástroje), soustružení (hrotový soustruh, lícní soustruh, svislý soustruh, revolverové soustruhy, soustružnické automaty, poloautomaty, speciální soustruhy), vrtání a vyvrtávání (vrtačky, horizontální vrtací a vyvrtávací stroje). 6. Frézování (frézy, frézky), broušení (brusné látky, brousicí stroje, jemné broušení), hoblování a obrážení (hoblovací stroje, obrážecí stroje), vliv strojírenských výrob na životní prostředí (tuhé a kapalné odpady, emise). 7. Hlubinná těžba a její vliv na životní prostředí (vliv hlubinného dobývání na povrch, hlušinové hospodářství, důlní a odpadní vody, znečišťování ovzduší, rekultivace). Povrchová těžba a její vliv na životní prostředí (zábor půdy, vlivy na povrchové a podzemní vody a na půdu, hluk, vliv na krajinný ráz, emisně – imisní situace). Koksárenství. Vliv koksárenství na životní prostředí (emise, odpadní vody, odpady). 8. Tepelná energetika - přeměna energie v tepelné elektrárně, parní kotle, typy parních kotlů. Působení tepelné energetiky na životní prostředí (emise, odpadní vody, odpady). Technologie pro snižování plynných emisí z energetiky (odsiřování, denitrifikace, redukce oxidu uhličitého). Jaderná energetika - jaderná elektrárna (jaderné reaktory, jaderný palivový cyklus, hospodaření s vyhořelým palivem). Působení jaderné energetiky na životní prostředí (radioaktivní odpady z palivového cyklu jaderných elektráren, radioaktivní odpady z anomálních stavů a z likvidace jaderných elektráren, tepelné znečištění). 9. Vodní elektrárny - rozdělení vodních turbín, vztahy mezi spádem, průtokem, výkonem a účinností vodních turbín. Vliv vodních elektráren na životní prostředí. Větrné elektrárny, bioplynové stanice a solární elektrárny a jejich vliv na životní prostředí. 10.Doprava - exhalace spalovacích motorů. Možnosti snižování emisí ze silniční dopravy (emisní limity pro spalovací motory, exhalace zážehových spalovacích motorů, exhalace vznětových spalovacích motorů). Alternativní paliva a pohony. 11.Velkoobjemové anorganické výroby základních chemikálií - výroba technických plynů, výroba amoniaku, výroba kyselin, výroba hydroxidů (louhů) a karbidů. Výroba průmyslových hnojiv, výroba pigmentů, výroba cementu a vápna, výroba skla, výroba keramických hmot. 12. Metalurgie neželezných kovů. Vliv vybraných anorganických výrob na životní prostředí. Organické výroby základních chemikálií - nižší olefiny, vyšší olefiny, aromáty, kyslíkaté sloučeniny (výroba alkoholů, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, anhydridy). 13. Organické výroby dusíkatých sloučenin (aminy, aromatické aminy, amidy, dusíkaté (nitro)nitrátové sloučeniny), halogenovaných sloučenin a sloučenin síry. Působení chemických závodů organické výroby na životní prostředí. 14. Průmysl zpracování ropy (rafinérie) - destilace ropy (atmosférická a vakuová), výroba základového oleje. Rafinérské procesy a nejdůležitější problémy ochrany životního prostředí (emise do ovzduší, znečištění vod, výskyt tuhých odpadů, kontaminace zeminy a podzemních vod, další environmentální aspekty). 15. Potravinářský průmysl - výroba sladu, výroba piva, výroba vína, výroba etanolu a droždí (kvasnic). Výroba organických kyselin, výroba cukru, výroba škrobu. Zemědělské chovy a zpracování jejich produkce, zpracování mléka. Vliv potravinářského průmyslu na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní