546-0473/01 – Zemědělství a lesnictví (ZemLes)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR997 Ing. Marie Pastrňáková
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
CMI0007 Ing. Lenka Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hodnocení vlivu člověka na krajinu a jeho složky a aplikace znalostí v oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt
Terénní práce

Anotace

Historie vývoje lesa v ČR. Kategorie lesů a biologická hodnota lesa. Členění lesa podle intenzity lidského vlivu. Typologie lesů, lesní typologická mapa. Druhová skladba lesa, věková skladba a obmýtní doba. Hospodářské způsoby při úpravě lesů. Lesní hospodářský plán. Současné formy ochrany lesa. Trvale udržitelný rozvoj a lesní hospodářství. Zemědělství a lesnictví v krajině, vlivy zemědělství a lesnictví na krajinu. Zemědělský půdní fond. Komplexní průzkum půd, bonitační informační systém, BPEJ. Alternativní zemědělství. Trvale udržitelný rozvoj a zemědělská politika. Krajinné plánování. Pozemkové úpravy. Územní systém ekologické stability. Ekologická únosnost krajiny, krajinný ráz. Krajinná zeleň - struktura, základní rozdělení, historický vývoj. Lesní a mimolesní zeleň. Mimolesní trvalá zeleň volné krajiny - členění, funkce. Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. Les - funkce lesa. Determinace dřevin ČR.

Povinná literatura:

1. Platná legislativa 2. Kubeš, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Skripta VŠB - TU Ostrava, Projekt Phare, svazek 13. 3. Míchal, I. (1992): Ekologická stabilita lesů. Academia Praha. 4. Průša, E. (1990): Přirozené lesy ČR. SZN Praha. 5.Sklenička, P. (2003): Základy krajinného plánování. Praha.

Doporučená literatura:

Remtová, Květa (1996): Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. Skripta VŠB-TU Ostrava, Projekt Phare.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Determinace dřevin

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce a prezentace v Power Point.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zeleň sídel - členění a význam. Zeleň volné krajiny - členění a význam. Funkce trvalé zeleně v krajině. Trvalá zeleň mimolesní, členění, funkce a význam. Ochrana lesní a mimolesní trvalé zeleně. 2. Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. 3. Les - funkce lesa, členění lesa podle intenzity lidského vlivu. Typologie lesů, lesní typologická mapa. Historie vývoje lesa v ČR. Hospodářské způsoby při úpravě lesů. Lesní hospodářský plán. Přirozené lesní oblasti. Lesnictví v krajině, vlivy lesnictví na krajinu. 4. Zemědělský půdní fond. Komplexní průzkum půd, bonitační informační systém, BPEJ. 5. Zemědělství v krajině, vlivy zemědělství na krajinu. Alternativní zemědělství. 6. Kostra ekologické stability. Stupně ekologické stability, biochora, STG. 7. Lokální územní systém ekologické stability. Regionální územní systém ekologické stability. Nadregionální územní systém ekologické stability. 8. Pozemkové úpravy. 9. Krajinné plánování - metodika a význam. 10. Trvale udržitelný rozvoj v lesnictví a zemědělství. 11. Ekologická únosnost v krajině. 12. Krajinný ráz - charakteristika, kategorie, význam.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku