546-0474/01 – Krajinné systémy (Krajsys)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost provést krajinně ekologickou analýzu v oblasti revitalizace vodního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět řeší na základě znalostí geomorfologických, resp. hydrologických jevů fluviální krajiny, problematiku fungování vodních toků v přirozené morfologii, význam mokřadů, tůněk, malých vodních nádrží, jako retenčních kapacit v rámci malého oběhu vody.Umožňuje na příkladech reálných revitalizačních akcí, navrhovat opatření pro stabilizaci říčních koryt, tvorbu tůní, mokřadů. V krajině jsou vodní toky, mokřady, tůně, rybníky atd. významnými krajinnými prvky dle legislativy, které je nutno v rámci ÚSESu chránit. Obecně tyto metody směřují k podpoře a zvyšování retenční schopnosti krajiny, k systémové nápravě negativních důsledků nevhodně provedených pozemkových úprav a obnově přirozených funkcí vodních toků a jejich koryt, říčních niv, břehové a doprovodné vegetace. V případě vodních toků jde o soubor hydrotechnických a biotechnických opatření, která vedou k nápravě degradovaných částí toku včetně povodí, přičemž úprava nevyhovujících parametrů povodí umožní nejen zlepšit stav toku, ale také navodit podmínky k jeho dalšímu příznivému vývoji.

Povinná literatura:

JUST, T., ET AL. (2003): Revitalizace vodního prostředí. Praha: AOPK ČR, 144 s. ISBN80-86064-72-7. Dostupné i na CD. JUST, T. ET AL. (2005): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. Praha: 3. ZO ČSOP Hořovicko, Ekologické služby s r.o., AOPK ČR, MŽP ČR. 359 s. ISBN 80-239-6351-1.

Doporučená literatura:

BÍNOVÁ, L. ET AL. (2007): Obnova ekologických funkcí břehových a doprovodných porostů – revitalizace ekosystémů niv. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 6 s. textu + 1 CD. ISBN 978-80-7212-467-1. ŠLEZINGER, M.HYDROTECHNICKÉ STAVBY I, MODUL 1 (2005): NÁVRH ŘÍČNÍHO KORYTA. Brno: VUT, 60 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mapové zdroje dat, státní mapová díla. Práce s topografickým podkladem tištěným a digitálním. Geografické informační systémy, mapové servery. GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových vyjádření (např. topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, letecké snímky atd.), a to v libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále pracovat při tvorbě analýz, prognóz a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) vyjádření jsou pomocí GISu úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích, a to činí GIS účinným nástrojem. Internetový server - Mapy.cz. Mapa základní, letecká. GPS. Plánovač tras. 2. Územně plánovací podklady (ÚPP) Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. • Územně analytické podklady. • Územní studie. 3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD). • Zásady územního rozvoje. • Územní plán. • Regulační plán. 4. Portál územního plánování HEIS. Problematika nakládání s vodami po 1. 1. 2008. Informační portál vodoprávní evidence.Evidence ISVS - vodní toky a nádrže, oblasti povodí atd. Vedení vodoprávní evidence v elektronické podobě. Vodohospodářský informační portál - Srážky, vodní stavy a průtoky,jakost vody, záplavová území. 5. Portál - Český hydrometeorologický ústav. Vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory: klimatologie a meteorologie, čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody,jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. 6. Portál Povodí Odry - Správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Odry a další činnosti. 7. Územně orientovaná data vybraných informačních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku