546-0474/01 – Landscape System (Krajsys)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The ability to construct landscape-ecology analysis in revitalization of water suface.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

The subject dissolve geomofphology and hydrology process in fluvial landscape, the problem of functioning natural rivers, the importance wetland, as reservoir. Monitoring and analysis of the selected parameters of hydro-ecological evaluation is a useful basis for working out the system of landscape ecological stability (USES). Revitalization in general consists of activities leading to activation of functioning of ecosystems in the landscape, and, respectively their stabilization. Revitalization of streams includes a set of hydro-technical and biotechnical activities, leading towards restoration of degraded part of a stream and its basin, the amendment of its unflavorable parameters enables not only to improve the stream conditions, but to establish the basis for future favorable evolution as well.

Compulsory literature:

NAIMAN, R. (2006): Riparia. Ecology, Conservation, and Management of Streamside. Communities. Elsevier Academic Press. British Library. 430 pp. ISBN 0-12-663315-0. PATT, H. (2001): Hochwasser – Handbuch. Auswirkungen und Schutz. Berlin: Springer-Verlag. 583 pp. ISBN 3-540-67737-2.

Recommended literature:

SHARON WOOLSEY, Eawag(2005):Handbook for evaluating rehabilitation projects in rivers and streams. A publication by the Rhone-Thur project. Web site for free download http://www.rivermanagement.ch/download.php

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mapové zdroje dat, státní mapová díla. Práce s topografickým podkladem tištěným a digitálním. Geografické informační systémy, mapové servery. GIS poskytuje možnost znázorňovat realitu pomocí uskupení různých mapových vyjádření (např. topografické, geologické, hydrometeorologické, katastrální a jiné mapy, letecké snímky atd.), a to v libovolné kombinaci. Se všemi těmito informacemi lze nadále pracovat při tvorbě analýz, prognóz a modelů různých situací. Tato grafická (mapová) vyjádření jsou pomocí GISu úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích, a to činí GIS účinným nástrojem. Internetový server - Mapy.cz. Mapa základní, letecká. GPS. Plánovač tras. 2. Územně plánovací podklady (ÚPP) Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. • Územně analytické podklady. • Územní studie. 3. Územně plánovací dokumentace (ÚPD). • Zásady územního rozvoje. • Územní plán. • Regulační plán. 4. Portál územního plánování HEIS. Problematika nakládání s vodami po 1. 1. 2008. Informační portál vodoprávní evidence.Evidence ISVS - vodní toky a nádrže, oblasti povodí atd. Vedení vodoprávní evidence v elektronické podobě. Vodohospodářský informační portál - Srážky, vodní stavy a průtoky,jakost vody, záplavová území. 5. Portál - Český hydrometeorologický ústav. Vykonává funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory: klimatologie a meteorologie, čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody,jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. 6. Portál Povodí Odry - Správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Odry a další činnosti. 7. Územně orientovaná data vybraných informačních systémů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  15 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.