546-0474/02 – Krajinné systémy (Krajsys)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost provést krajinně ekologickou analýzu v oblasti revitalizace vodního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět řeší na základě znalostí geomorfologických, resp. hydrologických jevů fluviální krajiny, problematiku fungování vodních toků v přirozené morfologii, význam mokřadů, tůněk, malých vodních nádrží, jako retenčních kapacit v rámci malého oběhu vody.Umožňuje na příkladech reálných revitalizačních akcí, navrhovat opatření pro stabilizaci říčních koryt, tvorbu tůní, mokřadů. V krajině jsou vodní toky, mokřady, tůně, rybníky atd. významnými krajinnými prvky dle legislativy, které je nutno v rámci ÚSESu chránit. Obecně tyto metody směřují k podpoře a zvyšování retenční schopnosti krajiny, k systémové nápravě negativních důsledků nevhodně provedených pozemkových úprav a obnově přirozených funkcí vodních toků a jejich koryt, říčních niv, břehové a doprovodné vegetace. V případě vodních toků jde o soubor hydrotechnických a biotechnických opatření, která vedou k nápravě degradovaných částí toku včetně povodí, přičemž úprava nevyhovujících parametrů povodí umožní nejen zlepšit stav toku, ale také navodit podmínky k jeho dalšímu příznivému vývoji.

Povinná literatura:

JUST, T., ET AL. (2003): Revitalizace vodního prostředí. Praha: AOPK ČR, 144 s. ISBN80-86064-72-7. Dostupné i na CD. JUST, T. ET AL. (2005): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. Praha: 3. ZO ČSOP Hořovicko, Ekologické služby s r.o., AOPK ČR, MŽP ČR. 359 s. ISBN 80-239-6351-1.

Doporučená literatura:

BÍNOVÁ, L. ET AL. (2007): Obnova ekologických funkcí břehových a doprovodných porostů – revitalizace ekosystémů niv. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 6 s. textu + 1 CD. ISBN 978-80-7212-467-1. ŠLEZINGER, M.HYDROTECHNICKÉ STAVBY I, MODUL 1 (2005): NÁVRH ŘÍČNÍHO KORYTA. Brno: VUT, 60 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskusní bloky na zadané téma. Vypracování protokolu dle zadané osnovy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování revitalizační studie malého vodního toku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Revitalizace vodního prostředí. 1. Pojmy: Vodní prostředí jako stabilní prvek krajiny. 2. Revitalizace jako proces. Technická revitalizace. Renaturace. Biologická revitalizace. 3. Revitalizace částečná, resp. úplná. Revitalizace z pohledu vodohospodáře, resp. z pohledu ekologa v extravilánu, v intravilánu. 4. Legislativní opatření u revitalizací vodního prostředí. Ochrana vodního prostředí. 5. Revitalizace vodního prostředí jako součást protipovodňových opatření. Revitalizace vodního prostředí ke zvýšení ekologické stability krajiny. Revitalizace říční krajiny. 6. Pojmy říční krajiny: Vodní tok, povodí, poříční zóna, aktivní říční niva, údolní niva. Význam v krajině. 7. Přirozená funkce vodního toku – eroze, transport, akumulace. 8. Historický vývoj úprav vodních toků u nás, jednotlivé etapy. Revitalizace vodních toků – pozitivní, resp. negativní jevy těchto procesů v minulosti, návrat k přírodě blízkému stavu. 9. Změna podélného a příčného profilu vodního toku – základní parametry koryta (stabilita, kapacita, trasa, atd.). 10. Migrační prostupnost vodního toku. Význam migrací organismů v říčním kontinuu. Rybí přechody – typy. 11. Obecné přístupy k revitalizacím říční krajiny, schéma postupu: revitalizační studie – přípravná fáze (dokumentace, terénní práce – rozborová část, návrhová část), revitalizační projekt. Revitalizační efekt. 12. Rozbor konkrétní revitalizační akce ve spolupráci s AOPK Ostrava. Revitalizace mokřadů. 13. Tůně – charakteristika, význam v krajině. 14. Mokřady – charakteristika, význam v krajině. 15. Obecné přístupy k revitalizacím mokřadního prostředí. 16. Rozbor konkrétní revitalizační akce ve spolupráci s AOPK Ostrava. Revitalizace malých vodních nádrží, retenčních prostorů. 17. Rybníky – charakteristika, význam v krajině. 18. Klausy – charakteristika, význam v krajině. 19. Poldry – charakteristika, význam v krajině. 20. Obecné přístupy k revitalizacím vodních nádrží a retenčních 21. Rozbor konkrétní revitalizační akce ve spolupráci s AOPK Ostrava.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.