546-0475/01 – Landscape Ecology (EkolKraj)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 9+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Man and Landscape - principles for landscape management.

Teaching methods

Summary

1. Úvod do krajinné ekologie. Krajinná zeleň. 2. Dynamika krajiny. 3. Hospodaření v krajině a jeho vlivy na krajinu. 4. Ekologická charakteristika devastovaných území. 5. Sanace krajiny 6. ÚSES, Krajinný ráz, Ekologická únosnost krajiny, krajinné plánování. Trvale udržitelný rozvoj.

Compulsory literature:

1. Stalmachová, B. (1996): Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 2. Kubeš, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 3. Metodika krajinářského vyhodnocení pro územně - plánovací dokumentaci, (1997), MŽP ČR. 4. Metodika hodnocení krajinného rázu. (1999) MŽP ČR. 5. Remtová, K. (1996): Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 6. Platná legislativa.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do krajinné ekologie. Krajinná zeleň. 2. Dynamika krajiny. 3. Hospodaření v krajině a jeho vlivy na krajinu. 4. Ekologická charakteristika devastovaných území. 5. Sanace krajiny 6. ÚSES, Krajinný ráz, Ekologická únosnost krajiny, krajinné plánování. Trvale udržitelný rozvoj.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.