546-0476/01 – Ochrana a čištění vod (OČV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami používanými v technologii ochrany a čištění průmyslových i splaškových vod. K hodnocení míry znečištění a odstranění znečišťujících látek jsou využívány moderní statistické způsoby.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Ochrana životního prostředí a především vodních ekosystémů vyžaduje čištění odpadních vod v bodových zdrojích znečištění na míru přijatelnou pro ekosystém daného toku. Úroveň ochrany vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje produkovaného a vypouštěného znečištění. Předmět pokrývá také informace o základních metodách v ochraně vod a při čištění různých typů průmyslových i komunálních vod. -Základní legislativní požadavky a normy -Množství a kvalita odpadních vod -Látkové zatížení -Odvádění odpadních vod -Znečišťující látky -Odpadní vody splaškové,z rostlinné, živočišné a průmyslové výroby -Technologie čištění odpadních vod -Kalové hospodářství -Malé ČOV -Monitorig - sběr dat -Statistické vyhodnocení dat

Povinná literatura:

Pitter, P. Hydrochemie. Praha: VŠCHT. 2009. Bindzar, J. a kol. Základy úpravy a čištění vod. Praha: VŠCHT. 2009. Hlavínek, P.; Říha, J. Jakost vody v povodí. Brno: VUT, 2004. Dohányos, M.; Koller, J.; Strnadová, N. Čištění odpadních vod. Praha: VŠCHT. 2007. Malý, J.; Hlavínek, P. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: NOEL 2000 s.r.o. 1996. Martoň,J. a kol.: Získávání, úprava, čištění a ochrana vod. ALFA Bratislava 1990 Synáčková, M.: Čistota vod, ČVUT Praha, 1996

Doporučená literatura:

FILIP, J., BOŽEK, F., KOTOVICOVÁ, J.: Komunální odpad a skládkování, ES MZLU v Brně, Brno 2003,128 s., ISBN 80-7157-712-X URL: URL:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminárních prací, diskuze k probíranému učivu a odevzdání vypracovaného protokolu. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (písemná a ústní část).

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičení. Ve cvičeních aktivita, samostatnost, práce s PC, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace vč. zahraničních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Výskyt vody na Zemi, globální problémy, mezinárodní právo,znečišťování vodních zdrojů, hlavní vlivy na hydrosféru. 2.Legislativa vodního hospodářství - EU, ČR. Odpadní vody. Ukazatele znečištění. Charakteristika vod podle výskytu, podle původu znečištění. 3.Monitoring a odběr vzorků. 4.Znečišťující látky – anorganické látky, sloučeniny dusíku, sloučeniny fosforu, těžké kovy, organické látky, ropné látky, tenzidy. Zemědělské znečištění. 5.Eutrofizace. Acidifikace. Možné způsoby řešení. 6.Modelování kvality vody v tocích - NEK. Modely prognostické, optimalizační. 7.Povodně. Možné způsoby ochrany před povodněmi. 8.Nejčastější příčiny havárií. Dělení zdrojů znečištění (plošní, bodové, liniové). 9.Migrace a samočištění v podzemních a povrchových vodách. 10.Vývoj a současný stav čištění odpadních vod v Evropě a v ČR. 11.Posuzování kvality městské odpadní vody - BSK5, CHSK, NL, N, P 12.Moderní metody čištění odpadních vod s ohledem na eliminaci dusíku a fosforu 13.Zneškodňování odpadních vod do 2000 EO. 14.Možnosti likvidace a využití čistírenských kalů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2010/2011 letní
2009/2010 letní