546-0476/02 – Ochrana a čištění vod (OČV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER0095 Ing. Jana Bouchalová, Ph.D.
SKR179 Ing. Silvie Kovaľ, Ph.D.
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
ZMI008 MUDr. Ing. Drahoslava Zmijková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami používanými v technologii ochrany a čištění průmyslových i splaškových vod. K hodnocení míry znečištění a odstranění znečišťujících látek jsou využívány moderní statistické způsoby.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Ochrana životního prostředí a především vodních ekosystémů vyžaduje čištění odpadních vod v bodových zdrojích znečištění na míru přijatelnou pro ekosystém daného toku. Úroveň ochrany vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje produkovaného a vypouštěného znečištění. Předmět pokrývá také informace o základních metodách v ochraně vod a při čištění různých typů průmyslových i komunálních vod. -Základní legislativní požadavky a normy -Množství a kvalita odpadních vod -Látkové zatížení -Odvádění odpadních vod -Znečišťující látky -Odpadní vody splaškové,z rostlinné, živočišné a průmyslové výroby -Technologie čištění odpadních vod -Kalové hospodářství -Malé ČOV -Monitorig - sběr dat -Statistické vyhodnocení dat

Povinná literatura:

Pitter, P. Hydrochemie. Praha: VŠCHT. 2009. Bindzar, J. a kol. Základy úpravy a čištění vod. Praha: VŠCHT. 2009. Hlavínek, P.; Říha, J. Jakost vody v povodí. Brno: VUT, 2004. Dohányos, M.; Koller, J.; Strnadová, N. Čištění odpadních vod. Praha: VŠCHT. 2007. Malý, J.; Hlavínek, P. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: NOEL 2000 s.r.o. 1996. Martoň,J. a kol.: Získávání, úprava, čištění a ochrana vod. ALFA Bratislava 1990 Synáčková, M.: Čistota vod, ČVUT Praha, 1996

Doporučená literatura:

FILIP, J., BOŽEK, F., KOTOVICOVÁ, J.: Komunální odpad a skládkování, ES MZLU v Brně, Brno 2003,128 s., ISBN 80-7157-712-X URL: URL:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test ppt prezentace semestrální práce průběžné plnění zadaných úkolů

E-learning

Další požadavky na studenta

Ve cvičeních aktivita, samostatnost, práce s PC, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace vč. zahraničních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Voda a její význam, základní vlastnosti. 2.Základní názvosloví, členění a druhy vod. 3.Hydrosféra, hlavní negativní vlivy, možnosti ochrany. 4.Vývoj vodního hospodářství. Koncepce vodohospodářské politiky ČR. 5.Řízení vodního hospodářství. Hlavní povodí a oblasti povodí. 6.Vodní právo - vývoj a současný stav právních předpisů. 7.Vody atmosférické, povrchové, podpovrchové, pitné, minerální. Požadavky na jakost. 8.Stav zásobování pitnou vodou. Potřeba a spotřeba vody. 9.Úprava a čištění vod. Charakter znečišťujících látek, způsoby vyjadřování znečištění. Vývoj a současný stav čištění odpadních vod v Evropě a ČR. Stokování. 10.Vodohospodářské stavby ČR. Dělení podle účelu. Stratifikace, eutrofizace, acidifikace. 13.Revitalizace vodních toků. 14.Povodně. Ochrana před povodněmi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku