546-0478/01 – Biologie a hydrobiologie (BiHyd)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnit postavení hydrobiologie v systému přírodních věd. Dále se studenti seznámí se základními a funkčními aspekty vodních ekosystémů, pochopí a budou schopni analyzovat strukturu společenstev stojatých a tekoucích vod, funkční a trofické vztahy a regulační mechanismy, determinují druhy vodních ekosystémů, vyhodnotí typy a stupeň zatěžování vod odpadními vodami a dalšími antropickými vlivy (problémy acidifikace, eutrofizace vod) a v neposlední řadě se seznámí s problematikou revitalizace vodních toků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními charakteristikami vodního prostředí, živočichy a rosltinami ve stojatých a tekoucích vodách, jejim významem pro životní prostředí, s utvářením a členěním vodních biocenóz, se zatěžováním vod odpadními vodami a dalšími antropickými vlivy (problémy acidifikace, eutrofizace vod).

Povinná literatura:

AMBROŽOVÁ,J.:Aplikovaná a technická hydrobiologie, 2001, Skriptum VŠCHT Praha, www.vscht.cz AMBROŽOVÁ, J.: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, 2002, Skriptum VŠCHT Praha. HARTMAN, P. a kol.: Hydrobiologie, 1998, Praha. LELLÁK, J., KUBÍČEK, F.: Hydrobiologie, 1992, UK Praha. SUKOP, I.: Aplikovaná hydrobiologie, 1998, MZLU Brno. ZELINKA, M., KUBÍČEK, F.: Základy aplikované hydrobiologie, 1985, Praha SPN. http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html

Doporučená literatura:

ALLAN,D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN,D,J. and CASTILLO,M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Limnologie, vznik a vývoj hydrobiologie, geologické a biotypologické rozdělení vod, koloběh vody v přírodě. 2. Podzemní vody - horniny a jejich vlastnosti, typy propustnosti hornin, koloběh podzemní vody, rozdělení podzemních vod, chemické a fyzikální vlastnosti podzemních vod, oživení podzemních vod. 3. Proces znečišťování podzemních vod- reakce živočichů na různé typy znečištění,způsoby detekce znečišťování podzemních vod,metody sanace podzemních vod. 4. Stojaté vody - základní fyzikální a chemické vlastnosti (hustota, viskozita, povrchové napětí, elektrická vodivost, redox potenciál, pH, alkalita, hydrostatický tlak, sluneční záření, průhlednost, barva, tepelný režim). 5. Koloběh látek - koloběh kyslíku, biogeochemický cyklus uhlíku, formy CO2 ve vodách, uhličitanová rovnováha a její význam pro pufraci vody, alkalita vody, koloběh dusíku ve vodách, fixace N2, asimilace NH4+ a NO3-, nitrifikace, denitrifikace, koloběh fosforu ve vodách a ekologický význam limitace vod P, koloběhy síry ve vodách, koloběh železa a manganu, křemík a jeho formy ve vodách,organické látky rozpuštěné ve vodě. 6. Struktura biocenóz stojatých vod ( plankton, bentos, nekton, pleuston). Osídlení extrémních stojatých vod (rašeliniště, slatiny, periodické tůně). 7. Tekoucí vody - základní fyzikální a chemické vlastnosti. Životní prostředí a struktura biocenóz (plankton, drift, fytobentos, zoobentos, nekton),změny společenstev v podélném profilu toku v přírodních podmínkách. 8. Znečišťování povrchový vod - zdroje a druhy znečišťujících látek (minerální a hnilobné kaly, toxické látky, radioaktivní látky, oteplené odpadní vody, odpadní vody s olejovitými látkami a ropnými produkty, odpadní vody s patogenní organismy). 9. Samočištění vodních toků- fyzikální a chemické pochody samočištění,vliv znečištění na výskyt vodních organismů,sukcesní fáze samočištění, řešení havarijních situací na toku. 10. Posuzování čistoty povrchových vod – saprobní systémy. 11. Změny průtoků a vliv úprav toků. 12. Acidifikace vodních ekosystémů- zdroje polutantů, krátkodobé a dlouhodobé změny v kyselosti vod, rozsah acidifikací, chemismus povodí a vod, fáze vývoje acidifikace, přímé a nepřímé vlivy acidifikace na vodní biotu, indikace acidifikace, příklady acidifikací. 13. Eutrofizace stojatých vod - definice, rozsah, příčiny eutrofizace, poměr živin, zdroje fosforu pro eutrofizaci,rozvoj primárních producentů, omezení externího přísunu živin. 14. Čištění odpadních vod - odpadní vody, původ, složení. Biologické čištění odpadních vod(žumpy a septiky, půdní filtrace a závlaha, stabilizační nádrže a rybníky, kořenové čistírny). Technologie čištění splaškových vod (1. stupeň mechanický, 2. stupeň biologický - skrápěné biofiltry, rotační biodiskové reaktory, aktivace, anaerobní technologie, kaly a kalové plyny,3. terciární stupeň ČOV – dočišťování vod). 15. Vodárenská biologie - vodní zdroje, přívody a předúprava surové vody, vodárenské provozy, hodnocení účinnosti procesu úpravy vody, organoleptické závady pitné vody, požadavky na jakost pitné vody, hygiena pitné vody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2009/2010 zimní