546-0478/01 – Biologie a hydrobiologie (BiHyd)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnit postavení hydrobiologie v systému přírodních věd. Dále se studenti seznámí se základními a funkčními aspekty vodních ekosystémů, pochopí a budou schopni analyzovat strukturu společenstev stojatých a tekoucích vod, funkční a trofické vztahy a regulační mechanismy, determinují druhy vodních ekosystémů, vyhodnotí typy a stupeň zatěžování vod odpadními vodami a dalšími antropickými vlivy (problémy acidifikace, eutrofizace vod) a v neposlední řadě se seznámí s problematikou revitalizace vodních toků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními charakteristikami vodního prostředí, živočichy a rosltinami ve stojatých a tekoucích vodách, jejim významem pro životní prostředí, s utvářením a členěním vodních biocenóz, se zatěžováním vod odpadními vodami a dalšími antropickými vlivy (problémy acidifikace, eutrofizace vod).

Povinná literatura:

AMBROŽOVÁ,J.:Aplikovaná a technická hydrobiologie, 2001, Skriptum VŠCHT Praha, www.vscht.cz AMBROŽOVÁ, J.: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, 2002, Skriptum VŠCHT Praha. HARTMAN, P. a kol.: Hydrobiologie, 1998, Praha. LELLÁK, J., KUBÍČEK, F.: Hydrobiologie, 1992, UK Praha. SUKOP, I.: Aplikovaná hydrobiologie, 1998, MZLU Brno. ZELINKA, M., KUBÍČEK, F.: Základy aplikované hydrobiologie, 1985, Praha SPN. http://www.hgf.vsb.cz/hgf/stud/sylaby/546/Ekologicke%20aspekty/index.html

Doporučená literatura:

ALLAN,D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN,D,J. and CASTILLO,M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Limnologie, vznik a vývoj hydrobiologie, geologické a biotypologické rozdělení vod, koloběh vody v přírodě. 2. Podzemní vody - horniny a jejich vlastnosti, typy propustnosti hornin, koloběh podzemní vody, rozdělení podzemních vod, chemické a fyzikální vlastnosti podzemních vod, oživení podzemních vod. 3. Proces znečišťování podzemních vod- reakce živočichů na různé typy znečištění,způsoby detekce znečišťování podzemních vod,metody sanace podzemních vod. 4. Stojaté vody - základní fyzikální a chemické vlastnosti (hustota, viskozita, povrchové napětí, elektrická vodivost, redox potenciál, pH, alkalita, hydrostatický tlak, sluneční záření, průhlednost, barva, tepelný režim). 5. Koloběh látek - koloběh kyslíku, biogeochemický cyklus uhlíku, formy CO2 ve vodách, uhličitanová rovnováha a její význam pro pufraci vody, alkalita vody, koloběh dusíku ve vodách, fixace N2, asimilace NH4+ a NO3-, nitrifikace, denitrifikace, koloběh fosforu ve vodách a ekologický význam limitace vod P, koloběhy síry ve vodách, koloběh železa a manganu, křemík a jeho formy ve vodách,organické látky rozpuštěné ve vodě. 6. Struktura biocenóz stojatých vod ( plankton, bentos, nekton, pleuston). Osídlení extrémních stojatých vod (rašeliniště, slatiny, periodické tůně). 7. Tekoucí vody - základní fyzikální a chemické vlastnosti. Životní prostředí a struktura biocenóz (plankton, drift, fytobentos, zoobentos, nekton),změny společenstev v podélném profilu toku v přírodních podmínkách. 8. Znečišťování povrchový vod - zdroje a druhy znečišťujících látek (minerální a hnilobné kaly, toxické látky, radioaktivní látky, oteplené odpadní vody, odpadní vody s olejovitými látkami a ropnými produkty, odpadní vody s patogenní organismy). 9. Samočištění vodních toků- fyzikální a chemické pochody samočištění,vliv znečištění na výskyt vodních organismů,sukcesní fáze samočištění, řešení havarijních situací na toku. 10. Posuzování čistoty povrchových vod – saprobní systémy. 11. Změny průtoků a vliv úprav toků. 12. Acidifikace vodních ekosystémů- zdroje polutantů, krátkodobé a dlouhodobé změny v kyselosti vod, rozsah acidifikací, chemismus povodí a vod, fáze vývoje acidifikace, přímé a nepřímé vlivy acidifikace na vodní biotu, indikace acidifikace, příklady acidifikací. 13. Eutrofizace stojatých vod - definice, rozsah, příčiny eutrofizace, poměr živin, zdroje fosforu pro eutrofizaci,rozvoj primárních producentů, omezení externího přísunu živin. 14. Čištění odpadních vod - odpadní vody, původ, složení. Biologické čištění odpadních vod(žumpy a septiky, půdní filtrace a závlaha, stabilizační nádrže a rybníky, kořenové čistírny). Technologie čištění splaškových vod (1. stupeň mechanický, 2. stupeň biologický - skrápěné biofiltry, rotační biodiskové reaktory, aktivace, anaerobní technologie, kaly a kalové plyny,3. terciární stupeň ČOV – dočišťování vod). 15. Vodárenská biologie - vodní zdroje, přívody a předúprava surové vody, vodárenské provozy, hodnocení účinnosti procesu úpravy vody, organoleptické závady pitné vody, požadavky na jakost pitné vody, hygiena pitné vody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku