546-0479/01 – Hospodaření s vodou (HSV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se po absolvování předmětu budou orientovat v problematice úpravy vodního režimu krajiny, budou schopni získané vědomosti aplikovat při řešení konkrétních aplikací v oblasti závlah či odvodnění. Studenti budou umět navrhnout vhodná opatření pro udržitelné hospodaření s vodou v krajině.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ovlivňování vodního režimu krajiny a to pomocí odvodňovacích a zavlažovacích zařízení. Hlavní důraz je kladen na identifikaci již vybudovaných zařízení, jejich údržbu a případné odstranění společně s návrhem vhodných závlahových systémů pro udržitelné hospodaření s vodou v krajině.

Povinná literatura:

KOS, Zdeněk a Josef ŘÍHA. Vodní hospodářství 10. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02261-7. BROŽA, Vojtěch. Vodohospodářské stavby. Vyd. 3. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03175-6. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (č. 401/2015 Sb.). SEILER, Ralph Leslie. Irrigation-induced contamination of water, sediment, and biota in the western United States - synthesis of data from the National Irrigation Water Quality Program. Denver: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2003. U.S. Geological Survey professional paper, 1655. ISBN 0-607-89024-X.

Doporučená literatura:

NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5. ŠRYTR, Petr, František KUDA, Renata ZDAŘILOVÁ, Vladimír KOUDELA a Miroslav MUSÁLEK. Městské inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2828-2. KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ. Navrhování hydromelioračních staveb. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika (Variant.). ISBN 978-80-87093-83-2. Irrigation and drainage. New York: Wiley-Blackwell, 2001-. ISSN 1531-0353

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení je zajištěno seminární formou a zpracováním závěrečné seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.VODA A JEJÍ VÝZNAM – JAKO SUROVINA A SLOŽKA ŽP, OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE, ČLENĚNÍ VODY DLE POUŽITÍ – POŽADAVKY NA MNOŽSTVÍ A JAKOST (V ČR A JINDE). 2.HLAVNÍ ÚKOLY A PROBLÉMY VH – NADBYTEK A NEDOSTATEK VODY, PŘÍČINY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ, JAKOST POVRCHOVÝCH VOD 3.HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VH – VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE, HYDROLOGICKÉ A OSTATNÍ VLIVY (JEJICH VLIV A VÝZNAM) 4.ANTROPOGENNÍ VLIVY NA HYDROSFÉRU – PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ, ZÁMĚRNÉ A VEDLEJŠÍ, VLIV VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL 5.VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ČR A JEHO SROVNÁNÍ S JINÝMI ZEMĚMI – ZDROJE VODY (SRÁŽKY, VÝPAR, ODTOK), MÍRA A ROZDĚLENÍ UŽÍVÁNÍ VODY 6.CHARAKTERISTIKA VODNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VYUŽITELNOST. VLASTNOSTI VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV. 7.ÚLOHA VODNÍCH NÁDRŽÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. 8.AKUMULACE VODY – ÚČEL, ROZDĚLENÍ AKUMULAČNÍHO PROSTORU (NÁDRŽE), CHRONOLOGICKÁ A SOUČTOVÁ ŘADA, OBJEM AKUMULACE. 9.MINIMÁLNÍ PRŮTOKY V TOCÍCH – VÝZNAM, ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ, ZPŮSOB STANOVENÍ A VZTAH K ODBĚRŮM VODY Z TOKŮ. 10.POVODNĚ, VÝZNAM, PŘÍČINY VZNIKU, ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ, DRUHY OPATŘENÍ. 11.PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV 12.STÁTNÍ SPRÁVA VE VH – VODOHOSPODÁŘSKÉ ORGÁNY (DRUHY), ÚČEL VYJÁDŘENÍ, SOUHLASU A POVOLENÍ, ÚPLATY, POPLATKY A POKUTY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku