546-0479/02 – Hospodaření s vodou (HSV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se po absolvování předmětu budou orientovat v problematice úpravy vodního režimu krajiny, budou schopni získané vědomosti aplikovat při řešení konkrétních aplikací v oblasti závlah či odvodnění. Studenti budou umět navrhnout vhodná opatření pro udržitelné hospodaření s vodou v krajině.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ovlivňování vodního režimu krajiny a to pomocí odvodňovacích a zavlažovacích zařízení. Hlavní důraz je kladen na identifikaci již vybudovaných zařízení, jejich údržbu a případné odstranění společně s návrhem vhodných závlahových systémů pro udržitelné hospodaření s vodou v krajině.

Povinná literatura:

KOS, Zdeněk a Josef ŘÍHA. Vodní hospodářství 10. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02261-7. BROŽA, Vojtěch. Vodohospodářské stavby. Vyd. 3. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03175-6. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (č. 401/2015 Sb.). SEILER, Ralph Leslie. Irrigation-induced contamination of water, sediment, and biota in the western United States - synthesis of data from the National Irrigation Water Quality Program. Denver: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2003. U.S. Geological Survey professional paper, 1655. ISBN 0-607-89024-X.

Doporučená literatura:

NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5. ŠRYTR, Petr, František KUDA, Renata ZDAŘILOVÁ, Vladimír KOUDELA a Miroslav MUSÁLEK. Městské inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2828-2. KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ. Navrhování hydromelioračních staveb. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika (Variant.). ISBN 978-80-87093-83-2. Irrigation and drainage. New York: Wiley-Blackwell, 2001-. ISSN 1531-0353

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Zápočet bude udělen za zpracování výpočtu závlahy pro konkrétní lokalitu. Zkouška bude probíhat písemnou a následně ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Vodní režim krajiny 3. Potřeba vody pro doplňkovou závlahu dle ČSN 750434 4. Definice a rozdělení jednotlivých druhů závlah 5. Definice mikrozávlahy a její následné členění a navrhování 6. Rozdělení, definování a návrh postřikových závlah 7. Teoretické principy podzemního odvodnění 8. Funcke a návrh odvodňovacích kanálů 9. Ochrana území před vnějšími vodami formou hrází 10. Návrh a umístění odvodňovacích čerpacích stanic 11. Funkce a návrh horizontální drenáže 12. Hydrologická a vodohospodářská bilance 13. Legislativa z oblasti povrchových a podzemních vod např. nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a další

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce dle zadání přednášejícího. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní