546-0480/01 – Účelové vodohospodářské nádrže (UVHN)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice malých vodních nádrží, - vypracovat vlastní návrh konceptu malé vodní nádrže; - obhájit vlastní návrh konceptu malé vodní nádrže.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá funkčním a konstrukčním řešením, výstavbou, údržbou a provozem účelových vodohospodářských nádrží (malých vodních nádrží pro účely rybochovné, průmyslové, rekreační, ochranné apod.).

Povinná literatura:

[1] VÁCLAVÍK, V.: Účelové vodohospodářské nádrže, Ostrava (2007), ISBN 978-80-248-1336-3. [2] VRÁNA, K., BERAN, J.: Rybníky a účelové nádrže, ES ČVUT, 1998 [3] VRÁNA, K., BERAN, J.: Rybníky a účelové nádrže, příklady, ES ČVUT, 1998 [4] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

Doporučená literatura:

[1] PAVLICA, J.: Malé vodní nádrže a rybníky, SNTL Praha 1964. [2] PETER, P. A KOL.: Navrhování a výstavba odkalisk, ALFA Bratislava 1983. [3] VOTRUBA, L.: Odkaliště, ČVUT Praha 1981. [4] ŠALEK, J., MIKA, Z., TRESOVÁ, A.: Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Od druhého cvičení v semestru je prováděna kontrola plnění úkolů souvisejících se zpracováním semestrálního projektu malé vodní nádrže. Pokud student neplní zadané úkoly, není schopen v průběhu semestru zpracovat výše uvedený projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod - rozdělení, účel a význam těchto nádrží, zvláštnosti jejich řešení, vztah k místnímu regionu, vazby na vyšší vodohospodářské soustavy. Historie, současný stav a prognóza další výstavby, ekonomika těchto nádrží, problémy ekologické, majetkoprávní, legislativní. 2. Navrhování a výstavba - výběr umístění a polohy nádrže, vlivy okolí, potřeba vody (ztráty, zabezpečenost, minimální průtok, zásobní a retenční průtok), vyvolané investice. Průzkumné práce - hydrobiologické, hydrogeologické a pedologické, vytyčovací práce, zařízení na měření a pozorování. 3. Organizace a postup výstavby, stavební dozor, technologický postup výstavby (celkový, sypaných a betonových hrází, objektu), ochrana staveniště před povodněmi. 4. Návrh hrází – funkční dělení, situativní umístění, konstrukční materiály, příčný profil, konstrukce hráze. Statické řešení, těsnící prvky (průsaková křivka), návrh filtru, kotvení. 5. Druhy opevnění návodního a vzdušného svahu, úprava dna nádrže (propustnost, těsnění, využití materiálu ze dna), úpravy břehů nádrže a konce vzdutí. Úprava okolí nádrže (zasazení do krajiny), ochrana před znečištěním. 6. Objekty nádrží – přívod a odběr vody z nádrže (vztah ke stratigrafii nádrže), výpustná zařízení (druhy, funkce, strojní zařízení), přepady (typy, kapacita, výpočet přepadové hrany, sdružené a kombinované objekty – bezpečnostní přepady). 7. Specifika řešení konstrukce, výstavby, a provozu - nádrží rybochovných (rybníků), protierozních a melioračních. 8. Dtto - nádrže vyrovnávací (kompenzační a dávkovací, napájecí, kejdové, zásobní), homogenizační, vodárenské (vč. Rybničního typu a vodojemů zemních). 9. Dtto - kanalizační dešťové zdrže, cisterny na dešťovou vodu, požární nádrže (návaznost na požární ochranu). Biologické nádrže - čistící proces, výpočty jejich návrhů, uspořádání, objekty, provoz. 10. Dtto – ochranné a záchytné nádrže a hráze (suché nádrže, poldry). 11. Rekreační nádrže – požadavky na kvalitu a vybavenost, koupaliště vč. přírodních a bazénů, nádrže s možnosti rekreace, říční úseky pro rekreaci (vybavení, doplňková zařízení). Okrasné nádrže a nádrže v sídlištích (fontány ap.). 12. Odkaliště a sedimentační nádrže - druhy (dle ukládaného materiálu, trvalé a periodické), postup a způsoby naplavování, odvádění vody, specifika objektů. Sedimentační jímky a odvodňovací kalové nádrže. 13. Dtto - konstrukce hrází (nadvyšování, naplavované hráze), odtěžování kalů, rekultivace odkališť. 14. Sedimenty v nádržích – příčiny zanášení nádrží, složení a závady, odbahnění – odstraňování sedimentů (průzkum, rozbory, těžba, doprava), náklady a ekologické aspekty. Rekonstrukce nádrží. 15. Projektování nádrží, manipulační a provozní řád, Generel vodních nádrží ČR Znalosti a dovednosti získané absolvováním předmětu: Student získá vědomosti o konstrukčním a funkčním řešení, výstavbě, provozu malých vodních nádrží pro různé účely. Je schopen řešit základní hydraulické požadavky uvedených nádrží (ztráty vody v nádržích, výpustná zařízení, bezpečnostní přelivy a pod.) Rámcový plán cvičení: Osnova cvičení: 1. Zadání semestrálního projektu malé vodní nádrže. 2 - 3. Výkres situace. 4. Výkres podélného profilu hráze. 5. Výkres podélného profilu nádrže. 6. Výpočet objemu nádrže. 7 - 8. Výkres vzorového příčného profilu hráze. 9 - 10. Výkres sdruženého funkčního objektu. 11 - 12. Výkresy příčných profilů hráze. 13. Zpracování technické zprávy. 14. Kontrola projektu a udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  7
                Ústní zkouška Ústní zkouška 52  27
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku