546-0485/01 – Zásobování vodou (ZV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL368 Bc. Ing. Andrea Kaločajová
KUC444 Ing. Tereza Kučerová
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět v návaznosti na studijní předměty z předchozích ročníků seznamuje studenty s problematikou vodárenství (jímání a odběry vod, ochrana zdrojů) a zásobování vodou (doprava a rozvodné sítě) z hlediska funkčního a konstrukčního.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni z poznatky z oblasti zásobování vodou (metody výpočtu potřeb vody,systém zásobování vodou – čerpací stanice a vodojemy, trubní materiály, tvarovky a armatury atd.) a s vývojem legislativy. V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody a návrh vodojemu.

Povinná literatura:

KOS, Z. a J. ŘÍHA. Vodní hospodářství 10. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02261-7 NOVÁK, J. a kol. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Praha: SOVAK, 2003. ISBN 80-238-9946-5 SYNÁČKOVÁ, M. a P. ŠRYTR. Inženýrské sítě. Doplňkové skriptum. Praha: ČVUT, 1999 TWORT, A. C., D. D. RATNAYAKA a M. J. BRANDT. Water Supply. (5th Edition). IWA Publishing, 2000. ISBN 0-340-72018-2 (dostupné on-line)

Doporučená literatura:

TESAŘÍK, I. a kol.: Vodárenství – úprava vody. Praha: SNTL, 1986 ŠRYTR, P. Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Praha: Academia, 1998, 2001 BUTLER, D. a J. DAVIES. Urban Drainage (3rd Edition). Spon Press, 2010, 632 s. ISBN 978-0-415-45526-8 Internetové portály: www.sovak.cz; www.vodnihospodarstvi.cz; www.enviweb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

S podmínkami absolvování budou studenti seznámeni na první přednášce nebo cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičení. Vypracování semestrálního programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel a význam vodovodů. Základní pojmy ve vodárenství. Vodní zdroje (druhy, výskyt v ČR). Obecné a specifické požadavky na jakost pitné, užitkové a provozní vody. 2. Potřeba vody, stanovení potřeb vody pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely. Nerovnoměrnost potřeby vody a ztráty ve vodárenských zařízeních. 3. Horizontální a vertikální a kombinované jímací objekty. Ochrana vodních zdrojů. 4. Jímání povrchové vody, jímadla v tekoucích vodách. Jímací objekty údolních nádrží. 5. Zvyšování vydatnosti vodních zdrojů, převody, infiltrace, využití srážkových vod. 6. Doprava a rozvod vody, druhy vodovodů, gravitační, výtlačné, tlaková pásma. 7. Vodovodní síť, druhy. Objekty a vybavení vodovodní sítě, armatury a vodoměry, domovní přípojky. 8.-9. Dimenzování vodovodních sítí a řádů. Návrh světlosti trub, stanovení tlakových ztrát. 10. Akumulace vody, vodojemy (druhy, vybavení, umístění, konstrukce, výpočet akumulace. 11. Materiály vodovodních sítí, jejich provádění. 12. Čerpání a doprava vody, používaná zařízení, vodárenské čerpací stanice. Ochrana před rázy. 13. Projektování, výstavba, provoz a údržba vodovodních sítí. Tlakové zkoušky vodovodních sítí. 14. Koroze a inkrustace vodárenských sítí. Ochrana trubních materiálů. 15. Podchody vodovodů pod vodním tokem, komunikacemi, drážním tělesem, uložení vodovodního potrubí na mostní konstrukci. Cvičení: Semestrální práce na téma "Zásobování vodou v okolí mého bydliště" Výpočty potřeby vody, grafické znázornění. Výpočty návrhu dimenze potrubí a rozvodné vodárenské sítě. Tlakové ztráty (MIKE, DHI). Výpočet velikosti objemu vodojemu, grafické znázornění. Exkurze – dispečink (SmVaK nebo Povodí Odry a.s.). Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.