546-0485/03 – Zásobování vodou (ZV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět v návaznosti na studijní předměty z předchozích ročníků seznamuje studenty s problematikou vodárenství (jímání a odběry vod, ochrana zdrojů) a zásobování vodou (doprava a rozvodné sítě) z hlediska funkčního a konstrukčního.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět má poskytnout posluchači poznatky z oblasti zásobování vodou. V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni se současnými metodami výpočtu potřeb vody, koncepčním řešením systémů zásobování vodou, navrhováním a provozováním čerpacích stanic a vodojemů, navrhováním a metodami hydraulických výpočtů vodovodních sítí, hodnocením a doporučenými kritérii pro výběr trubního materiálu, používanými tvarovkami a armaturami a základními pravidly pro provozování vodárenských distribučních systémů. Posluchači jsou seznámeni s organizační strukturou tohoto sektoru v ČR a ve světě, s vývojem v posledních letech, doporučenými ČSN a EN a vývojem legislativy a direktivami EU. V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody, návrh čerpací stanice a vodojemu, hydraulický výpočet vodovodní sítě s využitím dostupného software (MIKE NET -ODULA) a řešení vybraných objektů na vodovodní síti.

Povinná literatura:

Kos, Zd., Říha J.: Vodní hospodářství 10. Skripta, ČVUT Praha 2000. ISBN 80-01-02261-7 Novák, J. a kol.: Příručka provozovatele vodovodní sítě, SOVAK Praha 2003, ISBN 80-238-9946-5. Synáčková M., Šrytr P.: Inženýrské sítě, Doplňkové skriptum, ČVUT, 1999. Tesařík I. a kol.: Vodárenství - úprava vody. SNTL Praha 1986. Twort C.A.: Water Supply. 2000, London Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001 Butler D., Davies J. (2010): Urban Drainage. 3rd Edition, 632 p., ISBN: 978-0-415-45526-8. Imprint: Spon Press.

Doporučená literatura:

www.sovak.cz www.vodnihospodarstvi.cz www.enviweb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci kombinované formy studenti vytvoří seminární práci v rozsahu cca 5 stran A4 na téma z probíraného učiva a následně budou podrobeni závěrečnému písemnému testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy ve vodárenství, historie a současnost zásobování vodou. 2. Potřeba vody, výpočet potřeby vody pro jednotlivé účely (obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely). Nerovnoměrnost potřeby vody a plánování v oblasti vod. 3. Zdroje podzemních vod, jímání a jímací objekty (horizontální, vertikální a kombinované jímací objekty). 4. Jímání povrchové vody (jímadla v tekoucích vodách a jímací objekty údolních nádrží). Využití srážkových vod, zvyšování vydatnosti vodních zdrojů (převody, infiltrace), ochranná pásma. 5. Koncepce zásobování spotřebišť, územní působnost (vodovody místní, Vodovody skupinové, Vodovody oblastní) a rozdělení vodovodů dle výškového uspořádání (gravitační vodovod, výtlačný vodovod). 6. Rozvodné sítě, uspořádání, směrové a výškové uspořádání vodovodních sítí. 7. Základy hydrauliky rozvodných síti, tlakové proudění v potrubí, tlakové ztráty. 8. Objekty na vodovodní síti, armatury, vodoměry a domovní přípojky. 9. Hydrotechnické výpočty v rozvodných vodovodních sítích, větevná, okruhová sít a kombinovaná. 10. Akumulace vody, vodojemy (druhy, vybavení, umístění, konstrukce, výpočet akumulace). 11. Trubní materiály vodovodních sítí a jejich požadavky na ně (kovové - šedá litina, tvárná litina, ocelové a nekovové - PVC, PE, PP, sklolaminát, azbestocement). 12. Doprava vody čerpáním, čerpadla a čerpací stanice, ochrana před rázy. 13. Projektování a výstavba vodovodních sítí. Tlakové zkoušky vodovodních sítí a protikorozní ochrana. 14. Provozní a kontrolní činnost, opravy poruch, ztráty vody v trubní síti. 15. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a navazující předpisy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku