546-0485/03 – Zásobování vodou (ZV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět v návaznosti na studijní předměty z předchozích ročníků seznamuje studenty s problematikou vodárenství (jímání a odběry vod, ochrana zdrojů) a zásobování vodou (doprava a rozvodné sítě) z hlediska funkčního a konstrukčního.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni z poznatky z oblasti zásobování vodou (metody výpočtu potřeb vody,systém zásobování vodou – čerpací stanice a vodojemy, trubní materiály, tvarovky a armatury atd.) a s vývojem legislativy. V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody a návrh vodojemu.

Povinná literatura:

KOS, Z. a J. ŘÍHA. Vodní hospodářství 10. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02261-7 NOVÁK, J. a kol. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Praha: SOVAK, 2003. ISBN 80-238-9946-5 SYNÁČKOVÁ, M. a P. ŠRYTR. Inženýrské sítě. Doplňkové skriptum. Praha: ČVUT, 1999 TWORT, A. C., D. D. RATNAYAKA a M. J. BRANDT. Water Supply. (5th Edition). IWA Publishing, 2000. ISBN 0-340-72018-2 (dostupné on-line)

Doporučená literatura:

TESAŘÍK, I. a kol.: Vodárenství – úprava vody. Praha: SNTL, 1986 ŠRYTR, P. Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Praha: Academia, 1998, 2001 BUTLER, D. a J. DAVIES. Urban Drainage (3rd Edition). Spon Press, 2010, 632 s. ISBN 978-0-415-45526-8 Internetové portály: www.sovak.cz; www.vodnihospodarstvi.cz; www.enviweb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou (test, ústní zkouška).

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy ve vodárenství, historie a současnost zásobování vodou. 2. Potřeba vody, výpočet potřeby vody pro jednotlivé účely (obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a požární účely). Nerovnoměrnost potřeby vody a plánování v oblasti vod. 3. Zdroje podzemních vod, jímání a jímací objekty (horizontální, vertikální a kombinované jímací objekty). 4. Jímání povrchové vody (jímadla v tekoucích vodách a jímací objekty údolních nádrží). Využití srážkových vod, zvyšování vydatnosti vodních zdrojů (převody, infiltrace), ochranná pásma. 5. Koncepce zásobování spotřebišť, územní působnost (vodovody místní, Vodovody skupinové, Vodovody oblastní) a rozdělení vodovodů dle výškového uspořádání (gravitační vodovod, výtlačný vodovod). 6. Rozvodné sítě, uspořádání, směrové a výškové uspořádání vodovodních sítí. 7. Základy hydrauliky rozvodných síti, tlakové proudění v potrubí, tlakové ztráty. 8. Objekty na vodovodní síti, armatury, vodoměry a domovní přípojky. 9. Hydrotechnické výpočty v rozvodných vodovodních sítích, větevná, okruhová sít a kombinovaná. 10. Akumulace vody, vodojemy (druhy, vybavení, umístění, konstrukce, výpočet akumulace). 11. Trubní materiály vodovodních sítí a jejich požadavky na ně (kovové - šedá litina, tvárná litina, ocelové a nekovové - PVC, PE, PP, sklolaminát, azbestocement). 12. Doprava vody čerpáním, čerpadla a čerpací stanice, ochrana před rázy. 13. Projektování a výstavba vodovodních sítí. Tlakové zkoušky vodovodních sítí a protikorozní ochrana. 14. Provozní a kontrolní činnost, opravy poruch, ztráty vody v trubní síti. 15. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a navazující předpisy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  33 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních, zájem o problematiku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Samostatnost, konzultace a zpracování zadaných úloh.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní