546-0486/01 – Hydrotoxikologie (Htox)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
SOL02 RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout celkový přehled problematiky hydrotoxikologie - toxické působení látek na organismy a prostředí, metody a principy testů, monitoring, interpretace výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje celkový přehled problematiky hydrotoxikologie - toxické působení látek na organismy a prostředí, metody a principy testů, monitoring, interpretace výsledků. Požadavky národní a evropské legislativy na ekotoxikologické ukazatele u organických a anorganických látek a jejich sloučenin, průmyslových odpadních vod a odpadů. Problematika účinků toxických látek na floru a faunu, faktory ovlivňující toxicitu a genotoxicitu. Biologické metody hodnocení potenciálních účinků xenobiotik. Bioindikační funkce ryb, informační hydrotoxikologické systémy a jejich využití. Nové směry, postupy a tendence - enzymatické metody, embryolarvální testy, genotoxicita, QSAR.

Povinná literatura:

1. Kolektiv autorů: Metodika testů toxicity a biodegradibility látek významných ve vodním hospodářství. Sborníky referátů 1 - 6, konference - ČSVTS, VÚV TGM Praha a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany. 2. LINHART Igor: Toxikologie, 2. upravené a rozšířené vydání, VŠCHT PRAHA, 2014. 410 s. ISBN 978-80-7080-877-1. HODGSON Ernest ed.: A Textbook of Modern Toxicology. Third edition, A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2004. 582 p. dostupné z: http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/A%20Textbook%20of%20Modern%20Toxicology,%203rd%20ed%202004(2).pdf.

Doporučená literatura:

1. TOLGYESSI a kol.: Chemia, biologia a toxikologia vody a ovzduší. Věda - vydavatelstvo SAV, Bratislava, 1984. 2. BALOG Karol, TUREKOVÁ Ivana: Priemyselná toxikoógia. Slovenská TU Bratislava. 2005. 160 s. ISBN 80-227-2337-1. 3. KOMÍNKOVÁ DANA: Ekotoxikologie. Vydavatelství: CVUT Praha, 2011. 156 s. ISBN: 9788001040584. 4. KOČÍ V., MOCOVÁ K.: Ekotoxikologie pro chemiky. VŠCHT, 2009. 180 s. ISBN: 978-80-7080-699-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast ve cvičeních. Diskuze v hodinách. Ústní a písemná zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní zdroje biosféry, jejich vztah a význam, ekologie flory a fauny vodního prostředí. Historie, vývoj, pojmy, definice a dělení toxikologie, aplikace. 2. Účinky toxických látek na organismy a floru obecně, specifické a potenciální účinky, vztah k požadavkům na jakost vody dle způsobů užívání vody. 3. Toxicita jednotlivých organických a anorganických látek a jejich sloučenin, toxicita těžkých kovů a radioaktivních látek, sloučenin dusíku, chlorovaných uhlovodíků, kyseliny chlorfenoxyoctové, organofosfátů, karbonátů, pesticidů a detergentů. 4. Toxicita vod průmyslových a zemědělských - z celulosek a papíren, textilních barviv, pomocných průmyslových činidel, apod. Toxické metabolity produkované mikroorganismy, bakteriální toxiny, mykotoxiny. 5. Faktory ovlivňující toxicitu (vlastnosti vody, citlivost organismů, současný výskyt různých látek, ap.) a biodegrabilitu, testy biologické rozložitelnosti, standardy. 6. – 7. Stanovení toxicity - hlavní toxikologické hodnoty, způsoby a postupy stanovení, principy a provádění, volba metod a testovacích organismů. 8. – 9. Biologické metody hodnocení potenciálních účinků škodlivin, využití a aplikace výsledků testů – metody hodnocení hydrotoxicity, rizikovosti, účinnosti technologie úpravy a čištění vody, rizikovost odpadů - vodných výluhů. 10. – 11. Bioindikační funkce ryb, zatížení sladkovodních ryb kontaminanty (výskyt těžkých kovů ve svalovině ryb, histologicko-patologické změny ap.), změny ve skladbě rybích společenstev při havarijních a trvalých změnách kvality vody, korelace mezi zdravotním stavem ryb a toxicitou. 12. Vyhodnocování experimentů (geofické metody, ortogonální polynomy, využití experimentálních dat – porovnání výsledků různých testů, hodnocení jakosti vody dle testů toxicity (rizik, účinnosti čištění), vztah testů toxicity a chemických analýz. 13. Informační hydrotoxikologické systémy a jejich využití, modelové situace a jejich řešení. Současný stav povrchových toků z hlediska toxicity. 14. – 15. Nové směry, postupy a tendence - enzymatické metody, embryolarvální testy, genotoxicita, QSAR. Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Student získá základní přehled, znalosti a kompetence v problematice hydrotoxikologického hodnocení nebezpečnosti polutantů naorganismy vodního ekosystému. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti dokážou diskutovat a interpretovat obecné principy hydrotoxikologie (toxické působení látek na organismy a prostředí, metody a principy testů, monitoring, interpretace výsledků a hodnocení užitkovosti) a budou zvládat hodnocení a využití metodických postupů v hydrotoxikologii pro předpovědi toxických účinků látek. Studenti budou schopni zdůvodnit aplikace a využití poznatků hydrotoxikologie v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní