546-0487/01 – Revitalizace vodních toků (RVT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Sestavit, uspořádat a vyhodnotit potřebné podklady a údaje pro revitalizace vodních toků. Posoudit, vyhodnotit a vyjádřit míru nutnosti revitalizace vodního toku v dané oblasti. Na základě dříve získaných znalostí z technicky a biologicky orientovaných předmětů formulovat, vysvětlit a obhájit nezbytnost provádění revitalizací říčních systémů. Navrhnout modifikace variant návrhů řešení revitalizací vodních toků pro individuální podmínky každého vodního toku v návaznosti na jeho okolí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět cílí na odstranění nebo zmírnění negativních důsledků úprav malých vodních toků a nádrží na ekosystémy. Také na obnovení nebo zlepšení jejich ekologických funkcí se zohledněním funkcí účelových, pro které byly upraveny v celém rozsahu průtoků. Řeší diferencované inženýrské přístupy při návrhu technických a biotechnických opatření, cílenou údržbu a hodnotí odezvy revitalizačních opatření.

Povinná literatura:

ŠLEZINGR, Miloslav. Revitalizace toků: příspěvek k problematice úprav vodních toků. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-3942-9. Vyhláška č. 24/2011 Sb. - Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. ŠIMÍČEK, Václav. Břehové a doprovodné porosty vodních toků - součast lužních ekosystémů. Praha: Agrospoj, 1999. TLAPÁK, V. a J. HERYNEK. The Function of Landscape Segments from Point of View of Flood Protection Possibilities. Brno: Res Publica Bohemica, 2005.

Doporučená literatura:

RAPLÍK, Milan, Pavel VÝBORA a Karel MAREŠ. Úprava tokov. Bratislava: Alfa, 1989. Edícia stavebníckej literatúry. ISBN 80-05-00128-2. MAREŠ, Karel. Úpravy toků: navrhování koryt. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-00903-3. EHRLICH, P. a kol. Revitalizační úpravy potoků – objekty, Metodika 14/1994,VÚMOP Praha 1994. MILTNER, Robert J., Dale WHITE a Chris YODER. The Biotic Integrity of Streams in Urban and Suburbanizing Landscapes. Landscape and Urban Planning. 2004, roč. 69, č. 1, s. 87-100.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Prezentace seminárních prací zpracovaných na základě výsledků terénních prací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium akruálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod – základní pojmy a vztahy vodní tok jako biokoridor. 2.Současný stav vodních toků v ČR – úpravy vodních toků v ČR, negativní vlivy úprav vodních toků. 3.Malé vodní toky – funkce v krajině, současný stav. 4.Revitalizace vodních toků – ekologické a krajinářské hodnocení vodních toků, obecné zásady revitalizace. 5.Výchozí podklady pro revitalizaci – správní údaje, charakteristika přírodních podmínek, hydrologický, geologický, hydrogeologický, pedologický průzkum, geodetické podklady. 6.Zhodnocení stávajícího stavu toku – část stavebně technická, část biologická a biotechnická, kvalita vody v řece. 7.Zhodnocení stávajícího stavu objektů na toku. Situační řešení příčného a podélného profilu a vztah k odběrům vody – zásobování vodou a čištění odpadních vod. 8.Stavebně technická opatření používaná při revitalizaci – ekologické principy úprav vodních toků, konstrukce používané při úpravách koryta ( v příčném a podélném profilu, zpevnění dna a břehů). 9.Biotechnická a biologická opatření při revitalizaci – břehové porosty, doprovodné porosty (druhy porostů, jejich výsadba a údržba), jejich účel a význam. 10.Biotechnická a biologická opatření při revitalizaci – vegetace ochranných pásem a inundačních území(druhy porostů, jejich výsadba a údržba), jejich účel a význam. 11.Řešení úprav a revitalizace toků ve vztahu k zemědělství a lesnictví, význam pro přirozenou akumulaci vod, vodárenské toky a chráněné oblasti, možnosti zachování „divočících řek“, vodní tok jako biokoridor. 12.Řešení úprav a revitalizace ve vztahu k rekreaci obyvatel (vč. technického a sociálního vybavení), možnosti uplatnění revitalizačních principů v urbanizovaných úsecích, vztah k povodňovým opatřením. 13.Ichtyologická hlediska revitalizace vodních toků. 14.Konstrukce a prvky zlepšující ŽP ryb, rybářské obhospodařování, úkryty. 15.Právní úpravy v oblasti revitalizace vodních toků – úlohy příslušných úřadů (OÚ, MěÚ, atd., finanční prostředky, organizační struktura zabezpečení revitalizace. Cvičení: Zpracování a prezentace seminární práce na téma "Návrh revitalizace vybraného úseku vodního toku". Terénní práce pro získání potřebných podkladů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní