546-0487/03 – Revitalizace vodních toků (RVT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Sestavit, uspořádat a vyhodnotit potřebné podklady a údaje pro revitalizace vodních toků. Posoudit, vyhodnotit a vyjádřit míru nutnosti revitalizace vodního toku v dané oblasti. Na základě dříve získaných znalostí z technicky a biologicky orientovaných předmětů formulovat, vysvětlit a obhájit nezbytnost provádění revitalizací říčních systémů. Navrhnout modifikace variant návrhů řešení revitalizací vodních toků pro individuální podmínky každého vodního toku v návaznosti na jeho okolí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět cílí na odstranění nebo zmírnění negativních důsledků úprav malých vodních toků a nádrží na ekosystémy. Také na obnovení nebo zlepšení jejich ekologických funkcí se zohledněním funkcí účelových, pro které byly upraveny v celém rozsahu průtoků. Řeší diferencované inženýrské přístupy při návrhu technických a biotechnických opatření, cílenou údržbu a hodnotí odezvy revitalizačních opatření.

Povinná literatura:

ŠLEZINGR, Miloslav. Revitalizace toků: příspěvek k problematice úprav vodních toků. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-3942-9. Vyhláška č. 24/2011 Sb. - Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. ŠIMÍČEK, Václav. Břehové a doprovodné porosty vodních toků - součast lužních ekosystémů. Praha: Agrospoj, 1999. TLAPÁK, V. a J. HERYNEK. The Function of Landscape Segments from Point of View of Flood Protection Possibilities. Brno: Res Publica Bohemica, 2005.

Doporučená literatura:

RAPLÍK, Milan, Pavel VÝBORA a Karel MAREŠ. Úprava tokov. Bratislava: Alfa, 1989. Edícia stavebníckej literatúry. ISBN 80-05-00128-2. MAREŠ, Karel. Úpravy toků: navrhování koryt. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-00903-3. EHRLICH, P. a kol. Revitalizační úpravy potoků – objekty, Metodika 14/1994,VÚMOP Praha 1994. MILTNER, Robert J., Dale WHITE a Chris YODER. The Biotic Integrity of Streams in Urban and Suburbanizing Landscapes. Landscape and Urban Planning. 2004, roč. 69, č. 1, s. 87-100.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Prezentace seminárních prací zpracovaných na základě výsledků terénních prací. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – základní pojmy a vztahy vodní tok jako biokoridor. 2. Současný stav vodních toků v ČR – úpravy vodních toků v ČR, negativní vlivy úprav vodních toků. 3. Malé vodní toky – funkce v krajině, současný stav. 4. Revitalizace vodních toků – ekologické a krajinářské hodnocení vodních toků, obecné zásady revitalizace. 5. Výchozí podklady pro revitalizaci – správní údaje, charakteristika přírodních podmínek, hydrologický, geologický, hydrogeologický, pedologický průzkum, geodetické podklady. 6. Zhodnocení stávajícího stavu toku – část stavebně technická, část biologická a biotechnická, kvalita vody v řece. 7. Zhodnocení stávajícího stavu objektů na toku. Situační řešení příčného a podélného profilu a vztah k odběrům vody – zásobování vodou a čištění odpadních vod. 8. Stavebně technická opatření používaná při revitalizaci – ekologické principy úprav vodních toků, konstrukce používané při úpravách koryta ( v příčném a podélném profilu, zpevnění dna a břehů). 9. Biotechnická a biologická opatření při revitalizaci – břehové porosty, doprovodné porosty (druhy porostů, jejich výsadba a údržba), jejich účel a význam. 10. Biotechnická a biologická opatření při revitalizaci – vegetace ochranných pásem a inundačních území(druhy porostů, jejich výsadba a údržba), jejich účel a význam. 11. Řešení úprav a revitalizace toků ve vztahu k zemědělství a lesnictví, význam pro přirozenou akumulaci vod, vodárenské toky a chráněné oblasti, možnosti zachování „divočících řek“, vodní tok jako biokoridor. 12. Řešení úprav a revitalizace ve vztahu k rekreaci obyvatel (vč. technického a sociálního vybavení), možnosti uplatnění revitalizačních principů v urbanizovaných úsecích, vztah k povodňovým opatřením. 13. Ichtyologická hlediska revitalizace vodních toků. 14. Legislativa- Vyhláška č. 24/2011 Sb. - Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou NV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní