546-0488/01 – Metody regenerace krajiny (MRK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s citlivými oblastmi hospodaření člověka v krajině. Defíinování vznikajících a vzniklých problematických situací. Syntéza a vyhodnocení získaných informací. Navrhování a výběr možných variant řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje s oblastmi týkající se metod regenerace krajiny: - problematika ochrany a tvorby krajiny; - technicko – hospodářské úpravy půdy; - ochrana, zúrodňování a rekultivace půd; - způsoby protierozní ochrany; - hrazení bystřin a ochrana svážných území; - základy ichtyologie, limnobiologie; - základy rybníkářství; - odvodňování půd a využívání odvodňovacích soustav; - závlahy a využívání závlahových soustav.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ, Barbara. [I]Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny[/I]. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1996. 155s. ISBN 80-7078-375-3. VANÍČEK, Ivan. [I]Sanace skládek, starých ekologických zátěží[/I]. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT Praha, 2002. 247 s. ISBN 80-01-02438-5. RACLAVSKÁ, Helena. [I]Znečištění zemin a jejich dekontaminace[/I]. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1998. 111 s. ISBN 80-7078-508-X.

Doporučená literatura:

Holý M. a kol.: Odvodňovací stavby, SNTL/ALFA Praha 1989. Holý M. a kol.: Závlahové stavby, SNTL/ALFA Praha 1976. Holý M. a kol.: Protierozní ochrana SNTL/ALFA Praha 1986. Šálek J., Mika Z., Tresová A.: Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha 1989. Mareš K.: Rybníky a účelové nádrže, ČVUT Praha 1996. Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Prezentace zpracovaných seminárních prací. Písemná kontrola znalostí základních pojmů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Ochrana a tvorba krajiny - vlivy a vzájemné vztahy na meliorace, úpravy toků a bystřin, odvodnění a závlahy, chráněná území, vliv člověka na krajinu. 2.Půda a její vodní režim, základní vlastnosti půdy (vznik a vývoj), hydrologické, klimatické, pedologické, územní a hospodářské podmínky a vlivy, průzkumové podklady. 3.Technicko - hospodářská úprava půdy - význam a účel, metody a postupy (členění a uspořádání pozemků, větrolamy, vztah ke krajině), zemědělsko - technická úprava (polohové umístění kultur, úspora půdní struktury, agrotechnické zpracování, vláhové zajištění půdy). 4.Zúrodňování půd - zhutňování a vylehčování, naplavování, očišťování půd, rekultivace odvodněných půd - písčin a štěrkovišť, rašelinišť a močálů, obnova a zakládání pastvin, výsadba a údržba kulturních rostlin a porostů. 5.Rekultivace území po těžbě nerostných surovin - vodohospodářská a biologická (poklesová území, haldy a výsypky, odkaliště). 6.Protierozní ochrana půdy - charakteristika a výskyt, druhy a projevy eroze, vlivy a důsledky, vývoj hydrografické sítě, teoretický rozbor eroze - příčiny a ovlivňující činitelé, erozní oblasti (plošné, bystřinné, větrná eroze). 7.Způsoby protierozní ochrany - technické úpravy (zajištění výmolů, strží, svahových sesuvů), úprava plošného srážkového odtoku, ochrana půdy rostlinným krytem - osevní postupy, pásové pěstování, ochranné zatravňování, vsakovací a zastiňovací lesní pásy, plošné zalesňování, postup provádění, údržba a provoz. 8.Hrazení bystřin - spádová úprava (způsoby konstrukce a technické řešení přehrážek, prahů, stupňů a skluzů, průtoková úprava (úprava koryta, jeho opevnění, zasazení do krajiny), provádění zahrazovacích staveb, ochrana pramenných oblastí. 9.Ochrana svážných území - vznik, příčiny a důsledky, průzkum a monitoring, způsoby a metody ochrany, řešení a technická zařízení, biologické metody, výpočet kluzných ploch. 10.Základy ichtyologie a limnobiologie - rybniční hydrobiologie, dělení rybničních vod, druhy a vlastnosti pěstovaných ryb, požadavky na jakost a fyzikální vlastnosti vody dle druhu ryb, úživnost vod a výživa ryb, abundance, druhové složení, nemoci. Organizace rybářství. 11.Rybochovné rybníky - návrh a uspřádání, konstrukční řešení (hráze, břehy, dno), objekty (přívod vody, výpusti, odběry, přepady), ochrana před znečištěním a úprava kvality, hydrologické podklady. 12.Hospodaření s vodou v rybochovných rybnících - potřeba vody a proplachování, ztráty vody (výpar, vsak, průsak), zamrzání rybníků, zanášení a těžba bahna, manipulační a provozní řády. 13.Základy rybníkářství - vodní režim rybochovných nádrží, teplovodní rybníkářství (odchov kapra, chov vedlejších ryb), studenovodní rybníkářství (chov pstruhů a ostatních studenovoních ryb), intensivní chovy ryb (v klecích, oteplených vodách, silech), chov vodní drůbeže, ryby ve vodních tocích. 14.Odvodňování půd a využívání odvodňovacích soustav - příčiny a charakteristika zamokření, metody a způsoby odvodňování (biologické, hydromeliorační), účinky a prospěšnost (fyzikální, biochemické, biologické, hospodářské), možné negativní účinky. 15.Závlaha půdy a využívání závlahových soustav - obsah a úkoly závlah (význam a potřeba), posuzování výskytu sucha (podmínky, vodní režim, příčiny, výskyt, znaky), druhy a způsoby, účinky, historický vývoj. Vodní zdroje pro závlahu, druhy, vlastnosti, rozbor režimu. Cvičení: Zpracování a prezentace seminární práce na zadané téma. Terénní cvičení. Determinace vybraných druhů dřevin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní