546-0493/02 – Geobotanika (GBotN)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Mapování, hodnocení a interpretace dat, klasifikace společenstev rostlin pro využití v oborech tvorby a ochrany životního prostředí a krajiny. Student získá základní znalosti a dovednosti při práci v terénu, získávání dat o území na základě fytocenologického hodnocení, dokáže sestavit fytocenologickou tabulku a dále s ní pracovat. Na základě získaných znalosti student dokáže zhodnotit území využitím fytocenologických metod, orientuje se ve vegetačních mapách, sám je dokáže zpracovat – mapy aktuální vegetace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Charakteristika nejdůležitějších typů vegetace ČR (syntaxonomie, druhové složení, ekologická charakteristika, rozšíření, stupeň ohrožení, význam v krajině). Společenstva vod a mokřadů. Společenstva luk a pastvin. Xerotermní travinná společenstva. Společenstva rašelinišť, slaných půd a písčin. Společenstva skalních štěrbin a sutí. Společenstva vysokohorských niv a trávníků. Křovinaté lemy a pláště. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - lužní lesy, olšiny. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů – suťové lesy. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - doubravy, dubohabřiny, bučiny. Společenstva jehličnatých lesů a kosodřeviny. Společenstva lesních pasek. Synantropní vegetace. Hlavní projevy synantropizace lesních a nelesních společenstev. Biotopy ČR pro Natura 2000 – Klasifikace a popis biotopů.

Povinná literatura:

1. Jeník J.: Obecná geobotanika. - Skriptum UK Praha. 1970. 2. Kubát, K. (ed.): Klíč ke květeně ČR. Academia, Praha, 2002. 3. Kubíková J.: Geobotanické praktikum. - Skriptum UK Praha. 1971. 4. Moravec et al.: Fytocenologie. - Academia, Praha. 1994. 5. Moravec, J. a kol.: Přehled vegetace ČR. Svazek 1 – Acidofilní doubravy. Academia Praha, 1998. 6. Moravec, J. a kol.: Přehled vegetace ČR. Svazek 2 – Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Academia Praha, 2000. 7. Moravec, J. a kol.: Rostlinná společenstva ČR a jejich ohrožení. Sb. Severočeskou přírodou, Litoměřice, 1995. 8. Neuhauslová, Z. a kol: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia Praha, 1998. 9. CHYTRÝ, M. a kol. (eds): Katalog biotopů ČR. AOPK Praha, 2001. http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf

Doporučená literatura:

Holub, Josef - Procházka, František. Red List of vascular plants of the Czech Republic - 2000. Preslia, Praha, 72, 2-4p. 187-229. ISSN 0032-7786. 2001 http://www.kvetena.cz/encyklopedie.asp

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce na dané téma - výzküm a vyhodnocení vegetace vybraného území.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Společenstva vod a mokřadů. 2. Společenstva luk a pastvin. 3. Xerotermní travinná společenstva. 4. Společenstva rašelinišť, slaných půd a písčin. 5. Společenstva skalních štěrbin a sutí. 6. Společenstva vysokohorských niv a trávníků. 7. Křovinaté lemy a pláště. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - lužní lesy, olšiny. 8. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů – suťové lesy. 9. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - doubravy, dubohabřiny, bučiny. 10. Společenstva jehličnatých lesů a kosodřeviny. 11. Společenstva lesních pasek. 12. Synantropní vegetace. 13. Hlavní projevy synantropizace lesních a nelesních společenstev. 14. Biotopy ČR pro Natura 2000 – Klasifikace a popis biotopů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku