546-0494/04 – Metody studia ekosystémů (MSE)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se orientuje v základních přístupech při studiu ekosystémů. Zná hlavní aspekty samostatné vědecké práce přímo v terénu a umí se získanými terénními daty dále pracovat. Je schopen v obecné rovině předvídat možné střety zájmů mezi ochranou přírody a investorem a navrhovat vhodná opatření.

Vyučovací metody

Semináře
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními přístupy a metodami při studiu ekosystémů. Studenti mají během studia porozumět základním zákonitostem a problémům v komplexním pohledu na krajinu a uvědomit si, že kromě abiotických aspektů je nutné sledovat a hodnotit aspekty biotické.

Povinná literatura:

BEJČEK, V., K. ŠŤASTNÝ a kol. Metody studia ekosystémů (Skriptum). Praha: LF ČZU, 2001. 125 s. ISBN 80-86386-19-8 DYKYJOVÁ, D. a kol. Metody studia ekosystémů. Praha: Academia, 1989. 690 s. SPELLERBERG ,I. F. Monitorování ekologických změn. Brno : EkoCentrum: Brno, 1995. 187 s. ISBN 80-901855-2-5 SOUTHWOOD, T. R. E. a P. A. HENDERSON Ecological Methods. Wiley-Blackwell, 2000. 575 s. ISBN 10: 0632054778

Doporučená literatura:

DROZD, P. Cvičení z biostatistiky (Skriptum). Ostrava: PřF OU, 2002. 66 s. TOWNSEND, C. R., M. BEGON, M. a J. L. HARPER, J. L. Základy ekologie. Olomouc: UP Olomouc, 2010. 505 s. ISBN 978-80-244-2478-1 LELLÁK, J., a F. KUBÍČEK Hydrobiologie. Praha: Univerzita Karlova, 1991, 257 s. ISBN 80-7066-530-0 MORAVEC, J. Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 80-200-0128-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky studia ekosystémů. 2. Design biologicky a ekologicky zaměřených výzkumů I. 3. Design biologicky a ekologicky zaměřených výzkumů II. 4. Biologické indikátory a biomonitoring. 5. Vybrané aspekty studia populací a společenstev nižších rostlin. 6. Vybrané aspekty studia populací a společenstev vyšších rostlin. 7. Vybrané aspekty studia populací a společenstev terestrických bezobratlých živočichů. 8. Vybrané aspekty studia populací a společenstev sladkovodních bezobratlých živočichů. 9. Vybrané aspekty studia populací a společenstev terestrických obratlovců. 10. Vybrané aspekty studia populací a společenstev sladkovodních obratlovců. 11. Záznam a zpracování biologických a ekologických dat. 12. Vyhodnocení a interpretace biologických a ekologických dat. 13. Softwarové nástroje při zpracování biologických a ekologických dat I. 14. Softwarové nástroje při zpracování biologických a ekologických dat II.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení je povinná, maximální přípustná omluvená neúčast je 20 %. Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku