546-0495/01 – Inženýrská ekologie (IEK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí dosud získané znalosti v bakalářském studiu. Student musí rozumět procesům a pochodům probíhajícím v ekosystému a jeho složkách, dochází zde k propojení s ekofyziologií, k propojení s evoluční biologií a biosystematikou. Aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů. Determinace flóry ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět pojednává o procesech a pochodech probíhajících v ekosystému a jeho složkách. Je vysvětleno propojení s ekofyziologií, s evoluční biologií a biosystematikou. Je uvedena aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů a determinace flóry ČR.

Povinná literatura:

BEGON, M., J. L. HARPER a C. R.TOWNSEND. Ekologie: Jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. ISBN 80-7067-695-7 LACHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. ISBN 21-102-88 MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Brno: Veronica, 1994. 244 s. ISBN 80-8536-822-6 BEGON, M., J. L. HARPER a C. R. TOWNSEND. Ecology: Individuals, Populations and Commnunities. Blackwell Publishing, 2006. ISBN 978-1-4051-1117-8

Doporučená literatura:

STORCH, D. a S. MIHULKA. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000. 160 s. ISBN 80-7178-462-1 LAŠTŮVKA, Z. a P. KREJČOVÁ. Ekologie. Brno: Konvoj, 2000. 185 s. ISBN 80-85615-93-2 CHYTRÝ M. a kol. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK, 2010. 304 s. ISBN 978-80-87457-02-3 LAECHER, W. Physiological Plant Ecology. Springer, 2003. 513 s. ISBN 978-3-540-43516-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce v rámci cvičení, semestrální práce, determinace druhů rosltin květeny ČR

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky poskytují teoretický základ předmětu. Během cvičení jsou studentům prezentovány příklady z oblasti ekologie stanovišť a ekosystémů. Během cvičení je po studentech vyžadováno vypracování semestrální práce na dané téma, tyto práce v rámci cvičení také prezentují a diskutují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Postavení ekologie rostlin v rámci biologických věd, předmět studia. Ekosystém, nika, biotop, vegetace, flóra, lokalita. Ekologické limity. Ekologie fotosyntézy a produkční ekologie: Principy a ekologická funkce fotosyntézy v ekosystému. Respirace. Produkce, hrubá primární produkce, čistá primární produkce. Světelné záření jako ekologický faktor, adaptace, solární konstanta. Fotosynteticky aktivní radiace. 2. Rostliny a prostředí: Rozmanitost a amplituda ekologických faktorů na Zemi. Fitness. Podmínky a zdroje. Tepelné záření jako abiotický faktor. Tepelná bilance, teplotní adaptace. Eurytermní a stenotermní rostliny. Termofyty, psychrofyty, kryofyty, xerotermofyty. Teplota jako podnět. Proudění jako ekologická podmínka. Klimadiagram. Vlhkost. Proudění. pH jako ekologický faktor. Salinita. Písčité substráty. Adaptace. Voda jako ekologický faktor: Vodní bilance stanoviště. Transpirace, evapotranspirace, intercepce. Srážky vertikální/horizontální. Poikilohydrické a homoiohydrické rostliny. 3. Voda v půdě. Vodní potenciál. Hydrolabilní (anizohydrické) a hydrostabilní (izohydrické) rostliny. Adaptace. Voda jako životní prosředí: Abiotické faktory vodního prostředí. Fotická vrstva, eufotická zóna. Minerální látky ve vodním prostředí (trofie). Adaptace na vodní prostředí. Příbřežní pásma. Rostliny submerzní / emerzní. 4. Minerální výživa rostlin - Mikroelementy - makroelementy. Přístupnost a příjem látek. Dusík. Mineralizace. Fosfor. Vápník. Ekologické adaptace - extrazonální stanoviště. 5. Růst a vývoj jako projev života. Růstové fáze. Fenologie a fenofáze. Klimatické rytmy (diurnální, sezonalita) a reakce rostlin. Životní formy rostlin. Populace rostlin: Hustota, početnost. Jedinec. Demografie. Semenné banky. Růst populace. Kohorta. Konkurence (exploatace, interference). r- a K- selekce, reprodukční potenciál. R-, C-, S- strategie. Vztahy mezi populacemi, kompetice. Evoluce v populacích. Problematika malých populací, minimální velikost populace. 6. Fytocenóza. Ekologická nika. Sukcese. Klimax a jeho znaky. Vymezení společenstva - prostorová struktura, abundance, densita, disperze, pokryvnost. Sexuální rozmnožování rostlin a disperze: Způsoby rozmnožování. Anemogamie, zoogamie. Monoecie, dioecie. Poměr pohlaví. Genový tok. Biotické a abiotické podmínky disperze semen. Rostliny v trofických sítích a biodiverzita. Vztah rostlina – živočich. Herbivorie a obrana rostlin. Mast efekt. Vliv člověka a Změny vegetace pod vlivem klimatu. Reakce rostlin na znečištění. Formy odpovědí organizmu. Homeostáza. Stres. 7. Působení abiotických a biotických faktorů na živočichy, mezidruhové interakce. Skupiny faktorů v typech prostředí. Potravní vztahy. Společenstva živočichů. Tok energie ve společenstvech živočichů. Funkce živočichů v ekosystému. 8. Člověk a životní prostředí. Klimatické adaptace - vliv teploty a vlhkosti vzduchu, složení vzduchu a záření. Kulturní aspekty klimatické adaptace. Člověk a biotické faktory prostředí. Ekopatologie. Zdravotní rizika ve vyspělých zemích. 9. Klasifikace ekosystémů s účastí člověka. Typy ekosystémů, formy hospodaření, energetické aspekty lidských ekosystémů. Problémy urbanizace. Synantropizace a synurbanizace rostlin a živočichů. 10. Zdroje. Zásahy do energetiky ekosystémů. Geneticky manipulované organizmy. Perspektivy do budoucnosti. 11. Ekologické aspekty výživy. Lidská nika. Energetika potravin. Složení potravy. Sociální aspekty. Problémy hladu a obezity. Drogy. Toxicita hub, rostlin a živočichů, toxicita prvků a sloučenin. Alimentární toxicita. Mutageny a teratogeny. Fyzikální, chemické a biologické mutageny. Teratogenní vliv chorob, léků, chemikálií a mykotoxinů. 12. Ekologie lidských populací. Velikost, struktura a hustota populací. Migrace. Historie názorů na řešení populačních problémů. Současné aspekty populačního vývoje a faktory, které populační vývoj ovlivňují. 13. Rasy a rasizmus. Definice ras. Rasové klasifikační systémy. Vznik a geneze ras. Projevy rasizmu v minulosti. Současný stav. 14. Paleoekologie. Charakteristika a rozdělení primátů. Evoluce primátů. Teorie vzniku homininů. Systematický přehled hominoidů. Přehled fosilních i recentních zástupců Homininae a Hominidae a jejich časové zařazení. Ardipithecus, Australopithecus, Homo. Hominizace a sapientace. Nepřímé doklady evoluce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 13  5 3
                Písemka Písemka 20  12 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 47  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní