546-0495/02 – Inženýrská ekologie (IEK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí dosud získané znalosti v bakalářském studiu. Student musí rozumět procesům a pochodům probíhajícím v ekosystému a jeho složkách, dochází zde k propojení s ekofyziologií, k propojení s evoluční biologií a biosystematikou. Aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů. Determinace flóry ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět pojednává o procesech a pochodech probíhajících v ekosystému a jeho složkách. Je vysvětleno propojení s ekofyziologií, s evoluční biologií a biosystematikou. Je uvedena aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů a determinace flóry ČR.

Povinná literatura:

BEGON, M., J. L. HARPER a C. R.TOWNSEND. Ekologie: Jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. ISBN 80-7067-695-7 LACHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. ISBN 21-102-88 MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Brno: Veronica, 1994. 244 s. ISBN 80-8536-822-6 BEGON, M., J. L. HARPER a C. R. TOWNSEND. Ecology: Individuals, Populations and Commnunities. Blackwell Publishing, 2006. ISBN 978-1-4051-1117-8

Doporučená literatura:

STORCH, D. a S. MIHULKA. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000. 160 s. ISBN 80-7178-462-1 LAŠTŮVKA, Z. a P. KREJČOVÁ. Ekologie. Brno: Konvoj, 2000. 185 s. ISBN 80-85615-93-2 CHYTRÝ M. a kol. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK, 2010. 304 s. ISBN 978-80-87457-02-3 LAECHER, W. Physiological Plant Ecology. Springer, 2003. 513 s. ISBN 978-3-540-43516-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška písemné práce v rámci cvičení, semestrální práce, determinace druhů rosltin květeny ČR

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky poskytují teoretický základ předmětu. Během cvičení jsou studentům prezentovány příklady z oblasti ekologie stanovišť a ekosystémů. Během cvičení je po studentech vyžadováno vypracování semestrální práce na dané téma, tyto práce v rámci cvičení také prezentují a diskutují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení ekologie rostlin v rámci biologických věd, předmět studia. Ekosystém, nika, biotop, vegetace, flóra, lokalita. Ekologické limity. Ekologie fotosyntézy a produkční ekologie. 2. Rostliny a prostředí: Rozmanitost a amplituda ekologických faktorů na Zemi. Fitness. Podmínky a zdroje. 3. Voda v půdě. Vodní potenciál. Voda jako životní prostředí rostlin. 4. Minerální výživa rostlin - Mikroelementy - makroelementy. Přístupnost a příjem látek. Ekologické adaptace. 5. Růst a vývoj jako projev života. Růstové fáze. Fenologie a fenofáze. Životní formy rostlin. Populace rostlin. 6. Fytocenóza. Ekologická nika. Sukcese. Klimax a jeho znaky. Vymezení společenstva - prostorová struktura, abundance, densita, disperze, pokryvnost. Reakce rostlin na znečištění. Formy odpovědí organizmu. Homeostáza. Stres. 7. Působení abiotických a biotických faktorů na živočichy, mezidruhové interakce. Skupiny faktorů v typech prostředí. Potravní vztahy. Společenstva živočichů. Tok energie ve společenstvech živočichů. Funkce živočichů v ekosystému. 8. Člověk a životní prostředí. Klimatické adaptace. Kulturní aspekty klimatické adaptace. Člověk a biotické faktory prostředí. Ekopatologie. Zdravotní rizika ve vyspělých zemích. 9. Klasifikace ekosystémů s účastí člověka. Typy ekosystémů, formy hospodaření, energetické aspekty lidských ekosystémů. Problémy urbanizace. Synantropizace a synurbanizace rostlin a živočichů. 10. Zdroje. Zásahy do energetiky ekosystémů. Geneticky manipulované organizmy. Perspektivy do budoucnosti. 11. Ekologické aspekty výživy. Lidská nika. 12. Ekologie lidských populací. Velikost, struktura a hustota populací. Migrace. 13. Rasy, definice ras. Rasové klasifikační systémy. Vznik a geneze ras. 14. Paleoekologie. Charakteristika a rozdělení primátů. Evoluce primátů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Procesy a mechanizmy probíhající v ekosystému a jeho složkách. Propojení s ekofyziologií, s evoluční biologií a biosystematikou. Aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů a determinace flóry ČR.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní