546-0495/02 – Inženýrská ekologie (IEK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí dosud získané znalosti v bakalářském studiu. Student musí rozumět procesům a pochodům probíhajícím v ekosystému a jeho složkách, dochází zde k propojení s ekofyziologií, k propojení s evoluční biologií a biosystematikou. Aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů. Determinace flóry ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět pojednává o procesech a pochodech probíhajících v ekosystému a jeho složkách. Je vysvětleno propojení s ekofyziologií, s evoluční biologií a biosystematikou. Je uvedena aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů a determinace flóry ČR.

Povinná literatura:

BEGON, M., J. L. HARPER a C. R.TOWNSEND. Ekologie: Jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. ISBN 80-7067-695-7 LACHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. ISBN 21-102-88 MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Brno: Veronica, 1994. 244 s. ISBN 80-8536-822-6 BEGON, M., J. L. HARPER a C. R. TOWNSEND. Ecology: Individuals, Populations and Commnunities. Blackwell Publishing, 2006. ISBN 978-1-4051-1117-8

Doporučená literatura:

STORCH, D. a S. MIHULKA. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000. 160 s. ISBN 80-7178-462-1 LAŠTŮVKA, Z. a P. KREJČOVÁ. Ekologie. Brno: Konvoj, 2000. 185 s. ISBN 80-85615-93-2 CHYTRÝ M. a kol. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK, 2010. 304 s. ISBN 978-80-87457-02-3 LAECHER, W. Physiological Plant Ecology. Springer, 2003. 513 s. ISBN 978-3-540-43516-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška písemné práce v rámci cvičení, semestrální práce, determinace druhů rosltin květeny ČR

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky poskytují teoretický základ předmětu. Během cvičení jsou studentům prezentovány příklady z oblasti ekologie stanovišť a ekosystémů. Během cvičení je po studentech vyžadováno vypracování semestrální práce na dané téma, tyto práce v rámci cvičení také prezentují a diskutují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekosystém, definice, složky, vlastnosti, proměny v čase; základní pojmy a příklady. Potravní vazby, trofické řetězce a sítě, regulace. 2. Koloběhy látek, biogeochemické cykly, metody studia bilance minerálních živin a jejich koloběhu v ekosystému. Obnova živin v ekosystémech, klíčová role dekompozice. Toky energie, produktivita ekosystému, přenos informací, regulace. 3. Dynamika ekosystému, aktivita ekosystému. Mezní činitelé, zákony minima a tolerance, ekologická nika. 4. Záření - modifikace slunečního záření, adaptace rostlin na záření, tepelná bilance, teploty rostlin, adaptace rostlin na teplotu, metody studia abiotických složek ekosystému - záření, teplota, vzdušná vlhkost, srážky, tepelná bilance. 5. Atmosféra, znečistění, vlivy znečistění na rostliny a společenstva. 6. Hydrologický cyklus, malý a velký koloběh vody, důsledky narušení cyklu odlesňováním, regulace toků a vliv přehradních těles. Bilance živin ve vodních společenstvech, koloběh C, N, S, P, Fe, Mn ve vodním prostředí, význam aerobních a anaerobních procesů 7. Pedosféra - význam rostlin pro tvorbu půd, vliv reliéfu na tvorbu půd, závislost rostlin na chemismu půd, principy výzkumu půd, fyzikální faktory, chemické faktory, cizorodé a škodlivé látky v půdě. 8. Struktura společenstva: společenstva a jejich složky; relativní abundance; potravní sítě; uspořádání společenstva; ekoton; kompetice a její vliv na vývoj struktury společenstev; plošková dynamika; saturovaná vs. nesaturovaná společenstva. Metaspolečenstvo. 9. Vývoj společenstev; typy a modely sukcese; primární vs. sekundární sukcese, příčiny, strukturální a energetické změny v průběhu sukcese; klimax; konvergence/divergence společenstev; koevoluce, struktura společenstev, ekologické pyramidy, trofické úrovně 10. Druhová diverzita vs. rozmanitost; heterogenita prostředí; alfa-, (beta-), gama- diverzita; diverzita a produkce, kompetice a proměnlivost prostředí, disturbance; "species-area" závislost; Rapoportovo pravidlo, teorie ostrovní biogeografie; ostrovní fenomény. 11. Bioindikace, biomonitoring, fenologie. Principy biodiagnostiky, bioindikace, ekologický monitoring, metody bioindikace, metody ekotoxikologie. 12. Člověk a životní prostředí. Klimatické adaptace - vliv teploty a vlhkosti vzduchu, složení vzduchu a záření. Kulturní aspekty klimatické adaptace. Člověk a biotické faktory prostředí. Ekopatologie. Zdravotní rizika ve vyspělých zemích. 13. Klasifikace ekosystémů s účastí člověka. Typy ekosystémů, formy hospodaření, energetické aspekty lidských ekosystémů. Problémy urbanizace. Synantropizace a synurbanizace rostlin a živočichů. Ekosystémové služby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Procesy a mechanizmy probíhající v ekosystému a jeho složkách. Propojení s ekofyziologií, s evoluční biologií a biosystematikou. Aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů a determinace flóry ČR.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní