546-0495/03 – Inženýrská ekologie (InEkoN)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí dosud získané znalosti v bakalářském studiu. Student musí rozumět procesům a pochodům probíhajícím v ekosystému a jeho složkách, dochází zde k propojení s ekofyziologií, k propojení s evoluční biologií a biosystematikou. Aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů. Determinace flóry ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět pojednává o procesech a pochodech probíhajících v ekosystému a jeho složkách. Je vysvětleno propojení s ekofyziologií, s evoluční biologií a biosystematikou. Je uvedena aplikace poznatků ekologie v praktických problémech, diskuze postupů a determinace flóry ČR.

Povinná literatura:

BEGON, M., J. L. HARPER a C. R.TOWNSEND. Ekologie: Jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. ISBN 80-7067-695-7 LACHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. ISBN 21-102-88 MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Brno: Veronica, 1994. 244 s. ISBN 80-8536-822-6 BEGON, M., J. L. HARPER a C. R. TOWNSEND. Ecology: Individuals, Populations and Commnunities. Blackwell Publishing, 2006. ISBN 978-1-4051-1117-8

Doporučená literatura:

STORCH, D. a S. MIHULKA. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000. 160 s. ISBN 80-7178-462-1 LAŠTŮVKA, Z. a P. KREJČOVÁ. Ekologie. Brno: Konvoj, 2000. 185 s. ISBN 80-85615-93-2 CHYTRÝ M. a kol. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK, 2010. 304 s. ISBN 978-80-87457-02-3 LAECHER, W. Physiological Plant Ecology. Springer, 2003. 513 s. ISBN 978-3-540-43516-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška písemné práce v rámci cvičení, semestrální práce, determinace druhů rostlin květeny ČR předmět je ukončen kombinovanou zkouškou

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky poskytují teoretický základ předmětu. Během cvičení jsou studentům prezentovány příklady z oblasti ekologie stanovišť a ekosystémů. Během cvičení je po studentech vyžadováno vypracování semestrální práce na dané téma, tyto práce v rámci cvičení také prezentují a diskutují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení ekologie rostlin v rámci biologických věd, předmět studia. Fotosyntéza a produkční ekologie. 2. Rostliny a prostředí: Rozmanitost a amplituda ekologických faktorů na Zemi. 3. Voda v půdě. Vodní potenciál. Voda jako životní prostředí rostlin. 4. Minerální výživa rostlin, mikroelementy, makroelementy. Přístupnost a příjem látek. Ekologické adaptace. 5. Růst a vývoj jako projev života. Růstové fáze. Fenologie a fenofáze. Životní formy rostlin. Populace rostlin. 6. Fytocenóza. Ekologická nika. Sukcese. Klimax a jeho znaky. Vymezení společenstva. Reakce rostlin na znečištění. Formy odpovědí organismu, stres. 7. Působení abiotických a biotických faktorů na živočichy, mezidruhové interakce, funkce v ekosystému. 8. Člověk a životní prostředí. Kulturní aspekty klimatické adaptace. Člověk a biotické faktory prostředí. 9. Klasifikace ekosystémů s účastí člověka. Typy ekosystémů, formy hospodaření, energetické aspekty lidských ekosystémů. Problémy urbanizace. Synantropizace a synurbanizace rostlin a živočichů. 10. Zdroje. Zásahy do energetiky ekosystémů. Geneticky manipulované organismy. Perspektivy do budoucnosti. 11. Ekologické aspekty výživy. Lidská nika. 12. Ekologie lidských populací. Velikost, struktura a hustota populací. Migrace. 13. Rasy, definice ras. Rasové klasifikační systémy. Vznik a geneze ras. 14. Paleoekologie. Charakteristika a rozdělení primátů. Evoluce primátů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: Zápočet - písemný test: Aplikace poznatků ekologie v praktických problémech. Determinace flóry ČR. Zkouška - písemná zkouška, odpovědi na 2 otázky z okruhů 25 otázek ke zkoušce. Znalost 10 odborných termínů – písemný test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu OBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu OBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku